Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialviden og kompetencer

Målet er højst mulig grad af selvhjulpenhed i hverdagen for dig som borger. Det opnås gennem pædagogisk arbejde i mange forskellige retninger, som vi har beskrevet her på siden.


Faglig forståelsesramme

Fagcentret har mangeårig erfaring i arbejdet med børn, unge, voksne og ældre med udfordringer inden for autisme og ADHD. Det faglige fundament bygger på TEACCH og med en overbygning i neuropædagogik. Vi anvender mange forskellige redskaber og metoder i det daglige arbejde.

Indsatsbeskrivelse

Planlægningen af aktiviteter tager afsæt i din situation, og hvad der giver mening for dig. Det er en neuropædagogisk og diagnostisk forståelse, som vi bruger til at skabe de rammer, som giver dig størst mulig trivsel, og bidrager til din udvikling. 

Vi tager blandt andet højde for:

 • Alder
 • Interesse
 • Formåen

Målet er:

 • Kvalitet i hverdagen
 • Højst mulige grad af selvhjulpenhed

Neuropædagogik

Neuropædagogik, som metode, hjælper os med at finde ud af, hvordan vi kan planlægge behandling og aktiviteter, der er med til at udvikle dig.

Dine evner til at bearbejde information er vigtigt for din udvikling. Derfor laver vi analyser ud fra neuropædagogik, så pædagogerne omkring dig kan få en forståelse af dine kompetencer og ressourcer.

Vi fokuserer på at reducere stress, så du får mere overskud til at lære og undgår eventuelle voldsomme reaktioner.

Vi har fokus på:

 • Spejlneuroner (aflæsning)
 • Tilpasning af aktiviteter til det du formår
 • Tilpasning til dit udviklingsniveau
 • Hensyn til din tilstand fra dag til dag
 • Rolige rammer
 • Aktiviteter, der udløser dopamin*

*Aktiviteter der udløser dopamin, skaber bedre balance i det parasympatiske nervesystem. Det gør det nemmere for dig at lære noget nyt.

Relationspædagogik

Relationen i arbejdet med dig er vi meget bevidste om. Ikke alle kan arbejde med borgere med disse diagnoser, på trods af tydelige beskrivelser af arbejdsgange og processer.

Fravælger du, som borger, en medarbejder, respekterer vi det - også selvom vi ikke kan se årsagen.

Kvalitetssikring

Udviklingsplaner og delplaner bliver lavet for hver enkelte borger. Det betyder, at vi sørger for løbende opfølgning af, hvordan du trives og udvikler dig.

Medarbejderne i fagcentret har fokus på faglig udvikling. Det betyder, at de blandt andet tager løbende kurser og uddannelse.

Diplommoduler for ansatte:

 • Relationspædagogik
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse
 • Neuropædagogik

Faglig sparring og supervision for organisationens godt 400 medarbejdere vægtes højt. Der er rig mulighed for faglig sparring på tværs af afdelinger.

Inspiration henter vi fra psykologer og psykiatere med speciale inden for området.
Fagcentret har derudover en egen, intern grunduddannelse, som alle nyansatte medarbejdere kommer igennem inden for det første år.

Procesbeskrivelser:

Pædagogerne i vores fagcenter skal have den bedst mulige tilgang til dig, som borger. Derfor laver vi procesbeskrivelser, der sikrer, at vi møder borgeren på den bedst mulige måde uanset, hvem der udfører behandlingsarbejdet.

Metoder

Vi bruger et udvalg af faglige metoder og redskaber i fagcentret. Det gør vi, fordi målgruppen er bred og præget af forskellige diagnoser og livssituationer. Det har vi dyb respekt for. 

Struktureret, visualiseret pædagogik

Struktureret, visualiseret pædagogik er én af metoderne, vi bruger. Her benytter vi individuelle, visualiserede støttesystemer, hvor det er relevant for dig som borger.

Vi anvender blandt andet:

 • Boardmaker
 • Piktogrammer og konkreter
 • Tavle og papir 
 • PDA
 • IPads
 • Mobiltelefoner
 • Computere
 • Kat-kassen

Motivationsfaktorer

Rammer og struktur, der giver mening for dig som borger, er efter vores overbevisning god motivation for, at du kan udvikle dig.

Indsatser, der øger din motivation for at udvikle og vedligeholde dine færdigheder, planlægges nøje.

Aktiviteter og indsatser skal:

 • Passe til dig
 • Give mening
 • Virke tiltrækkende
 • Eventuelt kunne udløse belønning - for eksempel positiv opmærksomhed, lidt mundgodt eller mærkeopsparing til aktivitet

Adfærdsbeskrivelser

Livshistorier:

Vi skal prøve at undgå, at lave aktiviteter, der "kalder på" negative erindringer, og som kan udløse en negativ adfærd hos dig.

Nøglen til at forstå andres handlinger kan nogle gange findes i fortiden og i vores dybe hukommelse. Derfor beskriver vi dine tidligere oplevelser ud fra en snak med dig, og meget gerne med de personer du har tætte relationer til. 

Social stories:

Adfærdsbeskrivelser, som vi anvender i det omfang og på den måde, som det giver mening for den enkelte.

Tegneseriefortællinger:

Evaluering af samvær og relationer gennemfører vi ved hjælp af tegneseriefortællinger. De kan desuden bruges som anvisende adfærdsbeskrivelser.

Fysio- og ergoterapi

Vi anvender:

 • Kugledyner
 • Kuglepuder
 • Veste
 • Børstemassager 

Positionering skal skabe:

 • Tryghed
 • Leg, der opøver balance og motorik
 • Leg, der styrker finmotorikken

Gentle Teaching

Medarbejdere må ikke virke voldsomme, når de arbejder med borgere. Derfor har vi udgangspunkt i ikke-voldelige strategier, når vi griber ind eller forsøger at lære dig noget. 
 

Gentle Teaching fokuserer blandt andet på:

 • Toneleje
 • Kropssprog
 • En anerkendende tilgang 

Low arousal

Risikoen for at du, som borger, havner i uheldige konfrontationer, kan vi gøre mindre ved at bruge en deeskalerende tilgang. Det giver mulighed for at øge din koncentration, når vi fjerner det, der skaber kaos for dig.
 

Low arousal skaber vi ved at:

 • Skærme dig
 • Skabe ro
 • Skærme for forstyrrende sanseindtryk 

Selvbestemmelse/medbestemmelse

Med- og selvbestemmelse for dig som borger, bliver større ved, at vi anvender forskellige elektroniske redskaber. Vi bruger blandt andet PECS, som er en visualiseret mulighed for at kommunikere med omverdenen.

Læs mere på siden udviklingsprojekter, hvor vi skriver om Giraf

Marte Meo

En videoanalyse-metode, ved navn Marte Meo", hjælper os med at finde og udvikle de kompetencer, du er i besiddelse af.

Marte Meo betyder "af egen kraft", og vi bruger metoden, til at studere og analysere kommunikationen mellem mennesker. Vi optager dagligdags situationer mellem borgere. Optagelserne giver os mulighed for at se, hvad der skaber nærhed, kontakt og udvikling for dem det drejer sig om, og hvordan vi kan støtte til udvikling.

Early Bird

Et målrettet forældreprogram, som skal gøre forældre til børn med autisme spektrum forstyrrelser i stand til at fremme barnets sociale interaktion og kommunikation.

Programmet hjælper forældrene til at udvikle gode rutiner, i forhold til at håndtere barnet på et tidligt tidspunkt, og dermed afhjælpe problemskabende adfærd. 

Vejledning og rådgivning

VISO-rådgivning

Vejledning og rådgivning i VISO-regi til:

 • Kommunale rådgivere
 • Forældre
 • Borgere
 • Andre institutioner
 • Boformer
 • Andre, der måtte have interesse i faglig viden inden for området

Forflytningsinstruktører

Vejledning om forflytninger er vigtigt, for at det foregår rigtigt. Hensyn til dig, uanset om du er borger eller medarbejder, har stor betydning. Det er vigtigt, at kroppen ikke belastes unødigt.

Vi instruerer i:

 • Forflytning i sengen
 • Hvordan medarbejdere belaster kroppen mindst muligt

Borgerne skal støttes i størst mulig selvmestring. Medarbejderne skal støttes i anvendelse af redskaber, så kroppen belastes så lidt som muligt.

Seksualvejledning

Modtag rådgivning og vejledning af vores seksualvejledere om, hvordan du skaber nærhed i en relation, hvis du har ADHD eller autisme spektrum forstyrrelse. Seksualvejlederne rådgiver dig ud fra de behov, du giver udtryk for og med hensyn til dine udfordringer.

Seksualitet kan godt være årsag til en adfærd, der skaber problemer. Du kan få vejledning om, hvordan du kan undgå, at det sker og få hjælp til at lave en handleplan på det seksuelle område.

Seksualvejlederne kan også vejlede de medarbejdere, som du, som borger har omkring dig, hvis det giver bedre mening.

Fagcentret har seksualvejledere uddannet til:

 • Direkte vejledning af borgere eller medarbejdere
 • Vejledning specifikt om seksuelle overgreb
Del indhold