Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Kurser og forløb

Her finder du forskellige kursuser og forløb for unge og deres nærmeste.

Individuelt forløb til barnet/den unge og familien

Vi tilbyder forløb, der tager udgangspunkt i barnets og familiens udfordringer. Omfanget af forløbet aftales med familien, og forløbet bygges op om relationerne i familien, som er bærende for udvikling.

Det er vejledere med stor viden inden for autismespektrumforstyrrelser, der tilknyttes forløbene. Vi matcher vejleder efter opgavens omfang og indhold. Vejledning foregår oftest i eget hjem, men vi har også mulighed for at tilbyde lokaler i Aalborg/Vodskov.

Metoderne som anvendes er bl.a. TEACCH, KAT-Kassen, Sociale historier, Krop/følelser, neuropædagogik, low arousal tilgang, KRAP, konflikthåndtering m.m.

Indhold

 • I de individuelle forløb tager vi udgangspunkt i de henvendelsesskemaer, som vi får fra rådgiver.
 • Forløbene kan være både korte og længerevarende forløb.
 • Typisk er det samtaler med barnet/den unge eller forældre alt efter, hvad der søges rådgivning om.
 • Der vil også være mulighed for, at vejlederen deltager i netværksmøder og andre lignende former for møder.
 • Vejleder formidler viden om konkrete redskaber udarbejdelse af materiale m.m. som tilpasses den enkeltes behov og niveau.

Tilbagemelding efter forløbet

Efter forløbet sender vejleder en beskrivelse af forløbet til rådgiver, herunder rådgivning om, hvad der kan arbejdes videre med i fremtiden.

Diagnoseforløb for børn og unge

Vi tilbyder et gruppeforløb på 5 x 12 timer, hvor målet er at give barnet/den unge en begyndende forståelse for sin egen diagnose. Gennem undervisningen arbejdes med redskaber, som børnene/de unge kan bruge for at gøre det nemmere at håndtere vanskelige situationer. For de børn/unge, der har overskud til det, vil vi desuden give dem muligheder for at indgå i relation med de andre unge.

Forløbet foregår i grupper for de børn/unge, der kan tale og samtidigt har et rimeligt alderssvarende kognitivt udviklingsniveau – og i modsat fald gennemføres det som et individuelt forløb.

Indhold

 • Psykoedukation (diagnoseforståelse) med fokus på fællesnævnere, kompetencer og ressourcer – frem for dét der er svært. Dette fokus er vigtigt for at gøre emnet ufarligt og motivere barnet/den unge til at deltage
 • Vi kigger på, hvordan hjernen er opbygget, hvordan den virker samt hvordan det er at have en diagnose inden for autismespektret.
 • Vi bruger visuelle støttesystemer til at præsentere forløbet for børnene/de unge. Systemerne bruges også i undervisningen og til de handlestrategier, som de får med sig videre. Systemerne tilpasses den enkeltes behov og niveau.
 • Børnene/de unge hjælper hinanden med forskellige opgaver og får på den måde mulighed for at forstå, hvordan det kan være for andre at have en lignende diagnose. Ligeledes hører børnene/de unge om hinandens handlestrategier og får mulighed for at tilegne sig, og træne, nye handlestrategier.
 • Vi vil forsøge at skabe rum til, at børnene/de unge kan danne netværk omkring fælles interesser og dyrke de relationer, der kan opstå under forløbet.

Tilbagemelding efter forløbet

Efter forløbet sender vejleder en kort beskrivelse af forløbet til rådgiver, herunder rådgivning om, hvad der kan arbejdes videre med i fremtiden. Forventet omfang højst ½ side.

Forløb for forældre

Vi tilbyder et grundkursus for en gruppe forældre, der har et barn med autisme eller ADHD/ADD. Gennem forløbet udvikles en større forståelse for diagnoserne og vi arbejder med virksomme metoder, der passer til det enkelte barn eller den unge.

For forældrene kan det være berigende at danne netværk med andre forældrepar i samme situation. Derfor er der rig lejlighed til dette gennem forløbet.

Der er plads til 3-6 forældrepar på hvert forløb og der er opstart ca. 4 gange om året alt efter forespørgsel.

Forløbet indeholder følgende:

 • 2 kursusdage fra kl. 9-15

2 kursusdage fra kl. 9-15

1. dag: Forståelse ASF og ADHD/ADD:
En introduktion til autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD ud fra en neuropædagogiske vinkel. Vi tegner desuden et billede af, hvilke sanseforstyrrelser, der kan være på spil og hvilken adfærd det typisk resulterer i.

2. dag: Metoder og handlestrategier:
Vi underviser i pædagogiske tilgange og brug af visuelle støttesystemer. Herunder gennemgår vi blandt andet, hvilke metoder der virker i givne situationer, hvordan man bruger dem og hvorfor de har en effekt.

Tilbagemelding efter forløbet

Efter forløbet udarbejder vejleder en kort beskrivelse af fokuspunkter til rådgiver. Herunder om familiens deltagelse samt eventuelle opmærksomhedspunkter til fremtiden. Forventet omfang højst ½ side.

Forløb for søskende

Vi tilbyder gruppeforløb for søskende á 5 x 2 timers varighed med opstart ca. 4 gange årligt alt efter forespørgsel.

Formålet med forløbet er dels at give søskende et frirum til at sætte ord på tanker og følelser omkring det at have en bror eller søster med diagnose inden for autismespektret eller ADHD/ADD og dels at øge deres forståelse for de respektive diagnoser.

Søskendegrupperne er aldersopdelt for at kunne tilrettelægge undervisningen, så det passer til børnenes niveau.

 • 4. klasse
 • 5.-8. klasse
 • 9. klasse og opefter

Indhold

Vi taler om, hvordan det er at have en bror eller søster med autisme eller ADHD/ADD. Ved at opleve at andre børn/unge har tilsvarende oplevelser, tanker, følelser, sorg eller frustration, så giver vi også disse børn/unge en mulighed for at føle sig set og forstået i en, til tider, kaotisk verden.

I forløbet lærer vi desuden om diagnoserne og hvad det kan betyde for dagligdagen og for deres bror eller søsters fremtid

Vi præsenterer gruppen for de visuelle redskaber, der benyttes i arbejdet med børn/unge med diagnoser og giver eksempler på, hvorfor det er brugbare redskaber. Vi leger, ser film og læser bøger, som er med til at skabe tillid til børnene, hvilket skaber rum for en hyggeligt og afslappet samvær.

Søskendegruppen får mulighed for at mødes og skabe positive relationer på tværs af gruppen, så de måske kan få gavn af at tale med hinanden om frustrationer og gode oplevelser til inspiration. Vi skaber et trygt rum, hvor der er plads til at tale om alt det, der er svært.

Tilbagemelding efter forløbet

Der gives en kort tilbagemelding om barnets deltagelse til forældrene samt eventuelle opmærksomhedspunkter fremadrettet.

Forløb for familie, naboer, venner og andet betydningsfuldt netværk

Er man i umiddelbar nærhed til et barn/en ung med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD/ADD, kan det give god mening at få en dybere forståelse for den diagnose, det pågældende barn/unge har.

Vi tilbyder et forløb af en hel dags varighed (6 timer), hvor vi underviser ud fra det konkrete barn/den unge, således at det nære netværk omkring barnet/den unge får indsigt og forståelse for diagnoserne samt konkrete redskaber, som er brugbare i hverdagen.

Indhold

Forløbet indeholder undervisning i triaden af dysfunktioner (hjernens opbygning og funktion), som forklaringsmodel for det pågældende barns/unges diagnose. Vi har desuden et særligt fokus på vanskeligheder med opfattelse (perception).

Vi introducerer til visuelle støttesystemer og fortæller om fordelene ved disse typer redskaber. Derudover giver vi konkrete eksempler på, hvordan barnet/den unge bedst kan støttes med visuelle støttesystemer.

Forberedelse

Inden undervisningen får man tilsendt et spørgeskema, som skal udfyldes inden forløbet. Det giver os en rimelig god beskrivelse af barnet/den unge, så vi kan målrette undervisningen.

Tilbagemelding efter forløbet

Der gives kun en tilbagemelding til deltagerne, såfremt der er særlige opmærksomhedspunkter til fremtiden.

Takster, tilmelding og spørgsmål

Alle forløb skal bevilliges gennem en rådgiver eller sagsbehandler. Dermed sker tilmelding ved, at en rådgiver udfylder et henvendelsesskema og sender det til en af de to kontaktpersoner nedenfor. Efter tilmelding indgås aftale om opstart, og der afregnes via EAN.

Har du spørgsmål eller skal vi undersøge mulighederne for at planlægge en kursusdag med tilpasset indhold er du naturligvis meget velkommen til at tage kontakt.

Kontaktpersoner:

Jeanette Hurley: jhur-aeh@aalborg.dk

Del indhold