Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn med tale- og sproglige vanskeligheder

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder udredning og undervisning til børn med tale-, sproglige eller kommunikative vanskeligheder.

Tale-Sprog-Boern

2. Børn med tale-, sproglige eller kommunikative vanskeligheder

Nummerering fra "Indsatskatalog 2019 - Børn og unge"

Børn og unge med tale- og sproglige vanskeligheder, som ikke gennem den almene indsats i dagtilbud og skolerne følger en forventet udvikling. Målgruppe omfatter flere små målgrupper, hvor det kræver et større underlag af børn at opbygge og vedligeholde den fornødne specialviden.

Målgrupperne omfatter blandt andet børn og unge med:

 • Oralmotoriske vanskeligheder og verbal dyspraksi (afsnit 2.1)
 • Stemmevanskeligheder (eksempelvis hæshed, fonasteni, eller noduli laryngis) - (afsnit 2.2)
 • Stammen og løbsk tale (afsnit 2.3)
 • Komplekse sproglige og kognitive vanskeligheder (afsnit 2.4)
 • Impressive/ekspressive problematikker (dysfasi) - (afsnit 2.5)
 • Fonologiske og artikulatoriske vanskeligheder (afsnit 2.6)

Med en målrettet intensiv udredning og indsats fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (herefter TI/HCN), eventuelt suppleret med rådgivning og sparring med lokale talepædagoger og andre faggrupper/ forældre, forbedres børnenes forudsætninger for udvikling af tale- og sproglige færdigheder, og dermed forbedres barnets mulighed for deltagelse på lige fod med jævnaldrende.

2.1 Oralmotoriske vanskeligheder, f.eks. verbal/oral dyspraksi

2.1.1 Oralmotorisk undersøgelse

Formål Udrede omfang og karakter af de oralmotoriske vanskeligheder, herunder oral/verbal dyspraksi, med betydning for barnets evne til at producere sproglyd
Målgruppe Børn og unge med oralmotoriske vanskeligheder eller udtalevanskeligheder, hvor der er mistanke om verbal-/oral dyspraksi, eller dysartri
Indhold Indsatsen omfatter typisk:
 • Tværfaglig undersøgelse af barnets oralmotoriske   vanskeligheder og/eller udtalevanskeligheder
 • Vurdering af evt. behov for henvisning til lægefaglig diagnosticering på sygehus
 • Vurdering af behov og potentiale i forhold til at afhjælpe og/eller begrænse følgerne af vanskelighederne og undgå andre følger af vanskelighederne i barnets hverdag
 • Tilbagemelding til forældre, PPR og relevante fagpersoner i barnets netværk
Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt status med beskrivelse af:
 • Barnets indsatsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange
Fagligt grundlag Talepædagog, logopæd og ergoterapeut med specialiseret viden og erfaring fra udredninger og indsatser til målgruppen. Fagpersonerne har ud over grunduddannelse en relevant efter- og videreuddannelse
Særlige forhold Oral-/verbal dyspraksi er en lægelig diagnose, som kan stilles i sygehusregi.
Indsats: 4.9 kr. 15.566

Vejledende ca. 19 timer


 

2.1.2 Oralmotorik - undervisningsforløb, rådgivning og vejledning

Formål

Afhjælpe og/eller begrænse følgerne af vanskelighederne og undgå andre følger af vanskelighederne i barnets hverdag

Målgruppe

Børn med artikulationsvanskeligheder eller, hvor der er mistanke om verbal-/oral dyspraksi eller dysartri. Og/eller børn med komplekse problemstillinger i sammenhæng med dyspraksi, hvor en undervisningsindsats kan forventes at have effekt

Indhold

Indsatserne omfatter typisk:

 • Undervisningsbaseret afdækning af vanskelighederne karakter og årsag – differentiere mellem dyspraktiske og inkonsistente fonologiske forstyrrelser, og svære fonologiske vanskeligheder

 • Afprøve og tilrette specifikke metoder og redskaber anbefalet i udredningen

 • Rådgive og vejlede forældre, netværk og fagpersoner om, hvordan de kan arbejde videre med at støtte barnets taleudvikling

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed

 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med barnet og evt. forældre

 • Status for behov og potentiale samt evt.   anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag

Indsatsen er tilrettelagt i overensstemmelse med Socialstyrelsens anbefalinger på området herunder i forhold til:

 • Faglige specialiseret viden og kompetencer

 • Anbefalede og validerede faglige indsatser og metoder

 • Organisering af indsats

Særlige forhold

En målrettet indsats forudsætter udredning af specifikke vanskeligheder eventuelt med diagnose fra læge.

Gradueringsniveauer i indsatsen

Indsats: 3.2

kr. 10.651

Kort og afgrænset undervisning og vejledning som opfølgning på tidligere indsatser, eller hvor der overvejende er behov for rådgivning og vejledning til lokale talepædagoger.

(Vejledende ca. 13 timer, som omfatter   undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og eventuelt kørsel)

Indsats: 4.9

kr. 15.566

Afgrænset undervisning og vejledning i sager, hvor barnets vanskeligheder er veldefinerede og mindre komplekse, og hvor vejlednings- og rådgivningsbehovet er begrænset.

(Vejledende ca. 19 timer, som omfatter   undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel i begrænset omfang)

Indsats: 4.2

kr. 22.121

Mere komplekse forløb, eller hvor der er kørsel ud over det, der kan rummes i de 2 ovenstående indsatser.

(Vejledende ca. 27 timer som omfatter   undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel)

2.2 Stemmevanskeligheder

2.2.1 Udredning

Formål

Udrede barnets/den unges stemmevanskeligheder og vurdere behov og potentiale for at forbedre barnets/den unges stemmefunktion.

Målgruppe

Børn og unge med stemmevanskeligheder, som har en   væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen - skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.

Indhold

Indsatserne omfatter typisk:

 • Afdækning af barnets/den unges specifikke   stemmevanskeligheder herunder type og sværhedsgrad af de nedsatte stemmefunktioner (testning, samtaler med barnet/den unge og familien)

 • Beskrivelse af virksomme indsatser og metoder til afhjælpning af stemmevanskelighederne

 • Overlevering til fagpersoner, forældre og eventuelt netværk

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt   status med beskrivelse af:

 • Barnets/den unges indsatsbehov og potentiale

 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor  evt. forslag til tilgange

Fagligt grundlag

 • Talepædagoger og logopæder med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til de små målgrupper med stemme- (tale- og sproglige) vanskeligheder

 • Børneneuropsykolog eller psykolog med specialviden i forhold til målgruppens problematikker

Særlige forhold

For at udelukke at vanskelighederne har fysiske årsager,   skal der foreligger en maksimalt 1 år gammel undersøgelse fra øre-/næse-/hals-læge. Eventuelt afdækning af andre problematikker med betydning for stemmefunktionen, eksempelvis psykiske belastninger

Indsats: 2.1

kr. 6.145

Vejledende ca. 7,5 timer

2.2.2 Undervisningsforløb, rådgivning og vejledning

Formål

Forbedre barnets/den unges forudsætninger for deltagelse i hverdagslivet – ved at bedre barnets/den unges stemmefunktion

Målgruppe

Børn og unge med stemmevanskeligheder, som har en   væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen - skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.

Indhold

Indsatsen kan blandt andet omfatte undervisning samt   rådgivning og vejledning i forhold til:

 • Hensigtsmæssig stemmebrug og talestrategier

 • Viden om og indsigt i egne vanskeligheder og   handlemuligheder

 • Indøve strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder

 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler

 • Overlevering til fagpersoner, forældre og eventuelt netværk

Undervisningsforløbet tilrettelægges med en individuel   undervisningsplan, og det vurderes løbende, om barnet/den unge får det forventede udbytte af undervisningen.

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering   af:

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed

 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med sammen med barnet/den unge og evt. forældre

 • Status for behov og potentiale samt eventuelt   anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag

 • Talepædagoger med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til de små målgrupper med stemme- (tale- og sproglige) vanskeligheder

 • Børneneuropsykolog eller psykolog med specialviden i forhold til målgruppens problematikker

Særlige forhold

Undervisningen forudsætter en forudgående udredning af de specifikke stemmevanskeligheder – enten ved TI/HCN, sygehus (FonLog), eller anden tilsvarende instans

Gradueringsniveauer i indsatsen

Indsats: 3.2

kr. 10.651

Kort og afgrænset undervisning og vejledning som opfølgning på tidligere indsatser, eller hvor der overvejende er behov for rådgivning og vejledning til lokale talepædagoger.

(Vejledende ca. 13   timer, som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og eventuelt kørsel)

Indsats: 4.9

kr. 15.566

Afgrænset undervisning og vejledning i sager, hvor   vanskelighederne er veldefinerede og mindre komplekse, og hvor vejlednings- og   rådgivningsbehovet er afgrænset.

(Vejledende ca. 19 timer, som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel i begrænset omfang)

Indsats: 4.2

kr. 22.121

Mere komplekse forløb, eller forløb, hvor der er kørsel ud   over det, der kan rummes i de 2 ovenstående indsatser.

(Vejledende ca. 27   timer som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel)

2.3 Stammen og løbsk tale

2.3.1 Udredning

Formål Udrede barnets/den unges stammen eller løbsk tale og vurdere behov og potentiale for at forbedre barnets/den unges deltagelse i hverdagen.
Målgruppe Børn og unge med stammen eller løbsk tale, som har en væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen - skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.
Indhold
 • Afdækning af barnets/den unges stammen/løbsk tale og evt. medfølgende ydre og indre sekundære gener (testning, samtaler med barnet/den unge og familien)
 • Beskrivelse af virksomme indsatser og metoder til afhjælpning af, eller begrænse følgevirkningerne af, stammen/løbsk tale.
 • Overlevering til fagpersoner, forældre og eventuelt netværk
Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt status med beskrivelse af:
 • Rehabiliteringsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange
Fagligt grundlag
 • Talepædagog eller logopæd med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til målgruppen med stammen og løbsk tale – lille målgruppe med komplekse vanskeligheder
 • Klinisk psykolog med specialviden i forhold til målgruppens problematikker
Indsats: 2.1 kr. 6.145 Vejledende ca. 7,5 timer

2.3.2 Undervisning, rådgivning og vejledning

Formål Forbedre barnets/den unges forudsætninger for deltagelse i hverdagslivet – ved at begrænse følgevirkningerne af stammen og/eller løbsk tale
Målgruppe Børn og unge med stammen og/eller løbsk tale, som har en væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen - skole,   dagtilbud, fritids- og familieliv.
Indhold Forløbet tilrettelægges med en individuel   undervisningsplan, og det vurderes løbende, om barnet/den unge får det forventede udbytte af undervisningen. Indsatsen kan blandt andet omfatte undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til:
 • Viden om egne vanskeligheder og strategier til accept og handlemuligheder i hverdagen
 • Indøve strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Overlevering til fagpersoner, forældre og eventuelt netværk
Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:
 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med barnet/den unge og evt. forældre
 • Status for behov og potentiale samt eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder
Fagligt grundlag
 • Talepædagog eller logopæd med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til de små målgrupper med stammen og løbsk tale
 • Klinisk psykolog med specialviden i forhold til målgruppens problematikker

Gradueringsniveauer i indsatsen

Indsats Pris Indhold
Indsats: 4.1 kr. 10.651

Kort og afgrænset undervisning og vejledning som   opfølgning på tidligere indsatser, eller hvor der overvejende er behov for rådgivning og vejledning til lokale talepædagoger.

(Vejledende ca. 13   timer, som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse,  dokumentation og eventuel kørsel)

Indsats: 4.9 kr. 15.556

Afgrænset undervisning og vejledning i sager, hvor   vanskelighederne er veldefinerede og mindre komplekse, og hvor vejlednings- og   rådgivningsbehovet er afgrænset.

(Vejledende ca. 19 timer, som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel i begrænset omfang)

Indsats: 4.2 kr. 22.121

Mere komplekse forløb, eller hvor der er kørsel ud over det, der kan rummes i pakken i de 2 ovenstående indsatser.

(Vejledende ca. 27 timer som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel)

 

2.4 Komplekse sproglige og kognitive funktions-nedsættelser

2.4.1 Talepædagogisk og neuropsykologisk udredning

Formål At udrede barnets/den unges samlede sproglige og kognitive vanskeligheder og vurdere betydningen for barnets/den unges hverdag.
Målgruppe Børn og unge med komplekse sproglige vanskeligheder, hvor der er formodning om bagvedliggende kognitive vanskeligheder, med væsentlig betydning i dagligdagen.
Indhold Udredningen tilrettelægges i overensstemmelse med   barnets/den unges situation og kan omfatte, at:
 • Afdække og beskriver barnets/den unges sprogfunktioner, kognitive funktionsniveau og sociale udvikling
 • Vurdering af barnets/den unges funktionsevne i hverdagen
 • Mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og familien og netværket på møde på TI/HCN
Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt   status med beskrivelse af:
 • Barnets/den unges indsatsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange i et fremadrettet undervisningsforløb
Fagligt grundlag Talepædagog/logopæd og børneneuropsykolog/klinisk psykolog med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til de små målgrupper med komplekse sproglige og kognitive vanskeligheder
Særlige forhold Scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer, samt øvrige   journaloplysninger fra kommunal genoptræning og lignende, er et væsentligt forudsætning for vurderingen af sammenhænge mellem skadesfølger og oplevede   funktionsevnenedsættelser.
Indsats: 3.3 kr. 40.145 Vejledende ca. 49 timer

2.5 Impressive og ekspressive vanskeligheder (dysfasi)

2.5.1 Udredning (Observationsgruppe)

Formål Afdække barnets vanskeligheder med henblik på at kunne   tilrettelægge en målrettet og effektiv indsats lokalt i barnets kontekst
Målgruppe Børn med komplekse impressive- og/eller ekspressive   vanskeligheder, eventuelt i kombination med andre vanskeligheder, herunder kognitive og motoriske funktionsnedsættelser.Henvender sig primært til førskolebørn, men der kan laves  individuelle aftaler for skolebørn i indskolingen.
Indhold Barnet deltager i Observationsgruppen, hvor der bliver foretaget tværfaglig testning, screening og observation af barnets:
 • sprogfunktioner,
 • sansemotoriske udvikling,
 • kognitive funktionsniveau og sociale udvikling
I gruppen deltager barnet også i strukturerede aktiviteter, der fremmer barnets sproglige opmærksomhed og udvikling.Den viden og erfaring, der er opnået om barnet,   videregives til relevante parter i barnets nærmiljø med henblik på implementering i dagligdagen.Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt status med beskrivelse af:
 • Barnets indsatsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse  herfor og evt. forslag til tilgange i et fremadrettet undervisningsforløb
Fagligt grundlag Talepædagoger/logopæder med specialviden i forhold til   målgruppen
Særlige   forhold Gruppen er geografisk placeret i Tornby, på Tornby skole i Hjørring kommune. Der er optag fra hele regionen.
 Indsats: 4.6 kr. 57.350

Vejledende ca. 70 timer.

(Forløb på ca. 10 uger med fremmøde 2 formiddage om ugen.)

2.6 Fonologiske vanskeligheder (fonologigruppe og undervisningsforløb)

2.6.1 Testning og undervisning (fonologigruppe)

Formål Begrænse og/eller afhjælpe komplekse udtalevanskeligheder og dermed forbedre barnets funktionsevne i hverdagen
Målgruppe Børn med komplekse fonologiske vanskeligheder. Henvender sig primært til førskolebørn, men der kan laves   individuelle aftaler for skolebørn i indskolingen.
Indhold Fonologigruppen tilbyder individuelt målrettede undervisningsforløb i grupper.Indsatsen indeholder:
 • Målrettet observationer og undervisning
 • Aktiviteter, der fremmer barnets sproglige opmærksomhed og udvikling
 • Vurdering af barnets udtale ud fra testning, iagttagelse og samtale
 • Rådgivning og vejledning til forældre om vanskeligheder og deres betydning og hjælpsomme strategier
 • Sparring med PPR-talepædagoger om fagligt indhold og udbytte af indsatsen, samt relevant målretning af lokale indsatser ved overgang til dagtilbud
Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering  af:
 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med sammen med barnet og evt. forældre
 • Status for behov og potentiale samt eventuelt   anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder
Fagligt grundlag Talepædagoger med specialviden fra arbejdet med målgruppen
Særlige forhold Undervisningen foregår på TI/HCN. Der er optag fra hele regionen
Indsats: 4.7 kr. 35.229

Vejledende ca. 43 timer

(Forløb på 10 uger med fremmøde 2 formiddage om ugen.)

Specielt om fonologigrupper for børn i Aalborg Kommune i et samarbejde mellem PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Taleinstituttet, læs information til forældre i pjece.

2.6.2 Individuelt undervisningsforløb, rådgivning og vejledning

Formål Begrænse og/eller afhjælpe komplekse fonologiske vanskeligheder og dermed forbedre barnets funktionsevne i hverdagen
Målgruppe Børn med komplekse fonologiske vanskeligheder.Henvender sig primært til førskolebørn, men der kan laves individuelle aftaler for skolebørn i indskolingen.
Indhold Individuelt målrettede undervisningsforløb, som kan omfatte:
 • Aktiviteter, der fremmer barnets sproglige   opmærksomhed og udvikling
 • Vurdering af barnets udtale ud fra testning, iagttagelse og samtale
 • Rådgivning og vejledning til forældre og fagpersoner i dagtilbuddet mv. om vanskeligheder og deres betydning og effektive   strategier
 • Sparring med PPR-talepædagoger om fagligt indhold og udbytte af indsatsen samt relevant målretning af lokale indsatser ved overgang til dagtilbud
Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:
 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med barnet og evt. forældre
 • Status for behov og potentiale, samt eventuelt   anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder
Fagligt grundlag Talepædagoger/logopæder med specialviden fra arbejdet med målgruppen

Gradueringsniveauer i indsatsen

Indsats Pris Indhold
Indsats: 4.1 kr. 10.651

Kort og afgrænset   undervisning og vejledning som opfølgning på tidligere indsatser, eller hvor der overvejende er behov for rådgivning og vejledning til lokale talepædagoger.

(Vejledende ca. 13 timer, som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og eventuelt kørsel)

Indsats: 4.9 kr. 15.556

Afgrænset   undervisning og vejledning i sager, hvor vanskelighederne er veldefinerede og mindre komplekse, og hvor vejlednings- og rådgivningsbehovet er afgrænset.

(Vejledende ca. 19 timer, som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel i begrænset omfang)

Indsats: 4.2 kr. 22.121

Mere komplekse   forløb, eller hvor der er kørsel ud over det, der kan rummes i de 2 ovenstående indsatser.

(Vejledende ca. 27 timer som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel)

 

2.7 Kommunikationsvanskeligheder og autisme - Specialbørnehaven Birken, Vodskov

Formål Forbedre de kommunikative forudsætninger og afhjælpe   funktionsnedsættelser for børn med svære sproglige og kommunikative udfordringer i forbindelse med autisme
Målgruppe Børn med kommunikationsvanskeligheder i forbindelse med autisme, ADHD, Tourette og andre nært beslægtede, gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Indhold Indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med forældre,   pædagoger, lærere og evt. andre relevante fagpersoner fra barnets netværk. Indsatsen omfatter typisk:
 • Afdækning af barnets kommunikative kompetencer og udfordringer
 • Opbygning af barnets grundlæggende kommunikative forudsætninger
 • Udarbejdelse af konkrete støtteværktøjer gennem visualisering, organisering og struktur i forhold til sprog, tale og kommunikation
 • Efter behov udarbejdes konkrete målrettede,   kommunikationsstøttende materialer
Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering   af:
 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med barnet og evt. forældre
 • Status for behov og potentiale, samt eventuelt   anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder
Fagligt grundlag
 • Specialistviden og erfaring med de mest specialiserede indsatser til målgruppen
 • Kompetencer og erfaring fra tværfagligt specialiserede indsatser
Særlige forhold Effekten af indsatsen forudsætter, at fagpersoner, forældre og andet netværk for indsigt og konkrete redskaber, der kan støtte barnet i at anvende redskaber til kommunikation
Indsats 4.9 kr. 15.566 Vejledende ca. 19. timer

2.8 Samråd på de tale- og sproglige områder for børn og unge

Formål At vurdere rehabiliteringsbehov og potentiale i konkrete   sager samt eventuelt indsatsformål og mål og begrundelse
Målgruppe Sager hvor børn/unge har funktionsnedsættelser på det   kommunikative område og tale-/sprogområdet, eventuelt i kombination med andre problematikker herunder sociale problemstillinger.
Indhold Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af specialist fra TI/HCN og kan tilrettelægges således:
 • Sagerne foldes sagerne ud i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem skadesfølger og funktionsevne i hverdagen
 • Fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder beskrive rehabiliteringsbehov og potentiale samt eventuelle videre indsatser, koordinering m.v.
Indsatsen fra TI/HCN omfatter:
 • Deltagelse på møde
 • Forberedelse i form af gennemgang af foreliggende   sagsakter
 • Kørsel
Fagligt grundlag Fagpersonen (talepædagog/logopæd, børneneuropsykolog,   eller socialrådgiver) fra TI/HCN har relevant videreuddannelse og erfaring fra praksis i forhold til børn og unge med komplekse kommunikative og   tale-/sprogvanskeligheder.
Indsats: 1.0 kr. 6.145

Vejledende ca. 7,5 time.

Ved transport over 2 timer afholdes møderne via SKYPE, alternativt afregnes transport med   timetaksten kr. 819

 

2.9 Specifik indsats

Formål

Kort specifik indsats

Målgruppe

Sager hvor børn/unge har funktionsnedsættelser på det   kommunikative område og tale-/sprogområdet, eventuelt i kombination med andre   problematikker herunder sociale problemstillinger.

Indhold

Kan f.eks. være et overleveringsmøde i kommune, en   statusattest, kørsel el.lign.

Indsats: 4.10

kr. 3.277

Vejledende 4 timer

 

3. Kontraktsalg (uden for fast finansierings-ramme)

3.1 Undersøgelser / udredninger

Indsats

Indhold

Pris

Vejledende timetal

7.2

7.3

7.3

7.3

Neuropsykologisk undersøgelse (børn)

Øvrige specifikke undersøgelser

Oralmotorisk undersøgelse

Helhedsorienteret udredning

kr.25.689

kr.12.369

kr.18.077

kr.46.620

27 timer

13 timer

19 timer

49 timer

3.2 Graduerede indsatser

Indsats

Indhold

Pris

Vejledende timetal

7.4.5

7.4.1

7.4.6

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4

7.4

7.4.7

Specifik indsats

Specifik indsats

Specifik indsats

Specifik indsats

Specifik indsats

Specifik indsats

Obs-gruppe

Fonologi-gruppe, Aalborg

Specifik indsats (f.eks. overleveringsmøde, statusattest, kørsel osv.)

kr.7.136

kr.12.369

kr.18.077

kr.25.689

kr.46.620

kr.77.066

kr.66.601

kr.40.912

kr.3.806

7,5 time

  13 timer

  19 timer

  27 timer

  49 timer

  81 timer

  70 timer

  43 timer

  4 timer

4. Kurser til personalegrupper

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har brede kompetencer og erfaring med undervisning på uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed og temadage.

Kurser og temadage kan specialtilrettes den lokale organisations behov og kompetencer og kan tilrettelægges så medarbejderne får ny viden, trænet i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Der vil løbende være uddannelse, kurser og temadage med eksterne undervisere og oplægsholdere på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – hold øje med Kurser.

Pjecer m.v.:

Læs Forældrefolder vedr. fonologigrupper

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her