Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud til børn og unge, der i opvæksten får følger efter en erhvervet hjerneskade.
Hjerneskaden skal være lægeligt diagnosticeret.

Hjerneskade Boern

1. Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Nummerering fra "Indsatskatalog 2019 - Børn og unge"

På børneområdet omfatter målgruppen børn og unge med kognitive, psykiske og fysiske følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade (en skade opstået i hjernen mere end 28 dage efter fødslen). På børneområdet foregår den primære rehabilitering som oftest i barnets dagtilbud, skole og/eller familie.

Formålet med de specialiserede indsatser er at understøtte de lokale indsatser og derigennem begrænse følgevirkninger efter den erhvervede hjerneskade samt at understøtte barnet/den unges muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Derfor er indsatserne fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (herefter TI/HCN) overvejende undersøgelse og udredning af de påvirkede funktionsområder, samt rådgivning og vejledning til lokale fagpersoner, netværket og familien.

Børn og unge udvikler sig, uanset om de har fået en hjerneskade. Derfor skal rehabiliteringsindsatserne til børn og unge understøtte, at barnets og den unge får så optimale betingelser for udvikling som muligt. For mange børn og unge vil der være behov for opfølgning og fornyet udredning og indsats frem til voksenalderen.

1.1  Undersøgelser og udredning – børn med erhvervet hjerneskade

Formålet med udredningen er at få et billede af barnets, den unges funktionsniveau og -evne på de påvirkede områder. En vurdering af, hvordan følgerne hænger sammen med de begrænsninger, som barnet eller den unge oplever i hverdagslivet bruges som grundlag for at tilrettelægge målrettede indsatser.

1.1.1 Vurdering af rehabiliteringsbehov og -potentiale (Sagsbelysning)

Formål Helhedsorienteret vurdering af rehabiliteringsbehov og -potentiale i en konkret sag, herunder forslag til relevante indsatsformål, mål og indsatsområder i rehabiliteringsindsatser.
Målgruppe Børn og unge med følgevirkninger, herunder overvejende kognitive og andre mentale følger, som i væsentlig grad påvirker barnet i dagligdagen.
Indhold Indsatsen omfatter:
 • Gennemgår relevante sagsakter, herunder oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, PPR,   børnehave/skole/dagtilbud
 • Samtale med barnet/den unge og forældre med henblik på at uddybe henvendelsen
Den faglige vurdering sammenfattes i et udredningsnotat med beskrivelse af barnets/den unges rehabiliteringsbehov og –potentiale samt angivelse af mulige indsatsformål, mål og begrundelse.
Fagligt grundlag Indsatsen forestås af en socialrådgiver med neurofaglig   specialviden og specialiseret viden om lovmæssige muligheder i hjerneskaderehabiliteringen på børne- og ungeområdet. Vurdering foretages i tæt sparring med en børneneuropsykolog.
Særlige forhold En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at   visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehusjournaler, oplysninger fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.
Indsats: 2.1 kr. 6.145 Vejledende ca. 7,5 timer
Indsats: 2.2 kr. 10.651 Vejledende ca. 13 timer

1.1.2 Neuropsykologisk undersøgelse (NPU)

Formål

At give et samlet billede af kognitive og andre mentale   følgevirkningers betydning for barnets/den unges hverdag – i dagtilbud/skole, i familien og i fritidslivet.

På den måde kan rehabiliteringsindsatser målrettes, så   barnet får de bedste forudsætninger for udvikling.

Undersøgelsen kan også bidrage til øget indsigt og accept af   følgevirkningerne, som er en væsentlig forudsætningen i   rehabiliteringsindsatserne.

Målgruppe

Børn og unge med kognitive og andre mentale følgevirkninger med væsentlig betydning for deres funktionsevne i hverdagen.

Indhold Den neuropsykologiske undersøgelse omfatter samtale med barnet/den unge og forældre samt testning og neuropsykologisk fortolkning af:
 • kognitive funktioner, herunder koncentration,   opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner
 • reaktive følger som angst, depression, belastningsreaktion eller lignende
 • eventuelle personlighedsændringer samt barnets/den unges indsigt i og accept af vanskelighederne
 • Mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og forældrene samt eventuelt netværket på møde på TI/HCN
Udredningen sammenfattes i et skriftligt status med   beskrivelse af:
 • Rehabiliteringsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange
Fagligt grundlag
 • Udføres i udgangspunktet af en børneneuropsykolog
 • Fagpersonerne beskæftiger sig primært med fagområdet på specialiseret niveau
 • Ser og behandler tilstrækkeligt mange borgere med komplekse problemstillinger
 • Har ud over grunduddannelse opnået specialiseret neurofaglig ekspertise og har relevant efter-/videreuddannelse
 • Viden og erfaring med undersøgelse, samtaler og testmateriale
 • Viden og erfaring fra de tværfaglige rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau
 • Modtager regelmæssig og hyppig supervision
 • Fagpersonerne superviserer andre fagpersoner på andre specialiseringsniveauer
 • Følger forskningsbaseret viden, validerede undersøgelsesmetoder og følger nationale retningslinjer
Særlige forhold En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehusjournaler, oplysninger fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave
Indsats: 3.1.2 Pris: kr. 22.121 Vejledende ca. 27 timer

1.1.3 Neuropsykologisk og talepædagogisk udredning

Formål

At give et helhedsorienteret billede af mentale og   kommunikative følgevirkningers betydning for barnets/den unges hverdag – i dagtilbud/skole, i familien og i fritidslivet. På den måde kan rehabiliteringsindsatserne målrettes, så barnet får de bedste forudsætninger for udvikling.

Målgruppe

Børn og unge med kognitive, kommunikative, samt andre   mentale følgevirkninger med betydning for funktionsevnen i hverdagen.

Indhold Med udgangspunkt i barnets/den unges følgevirkninger   tilrettelægges indsatsen så den dækker de berørte områder. Det omfatter samtaler med barnet/den unge og forældre samt testning og tværfaglig fortolkning af:
 • kognitive funktioner, herunder koncentration,   opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner
 • reaktive følger som angst, depression, belastningsreaktion eller lignende
 • eventuelle personlighedsændringer samt barnets/den   unges indsigt i og accept af vanskelighederne
 • Undersøgelse af eventuelle ændringer på det kommunikative område
 • Vurdering af barnets/den unges funktionsevne i en hverdag på baggrund af testning, samtaler og observationer i hjem, skole eller dagtilbud
 • Mundtlig tilbagemelding til barnet/den unge og forældrene samt eventuelt netværket på møde på TI/HCN
Udredningen sammenfattes i et skriftligt status med   beskrivelse af:
 • Rehabiliteringsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange
Fagligt grundlag
 • Børneneuropsykolog og talepædagog med viden og   kompetencer ud over basisuddannelse samt erfaring primært fra arbejdet med målgruppen
 • Viden og erfaring med undersøgelse, samtaler og testmateriale
Særlige forhold En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at   visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehusjournaler, oplysninger fra PPR, samt øvrige journaloplysninger fra egen læge, kommunal   genoptræning og informationer fra dagtilbud/skole/børnehave.
Indsats: 3.3 kr. 40.145 Vejledende ca. 49 timer

 

1.2 Ambulante rehabiliteringsindsatser – rådgivning og vejledning

1.2.1     Samtaleforløb

Formål At lære at håndtere følgevirkninger efter en skade
Målgruppe Børn og unge med reaktive følgevirkninger (f.eks. angst,   depression og andre belastningsreaktioner) efter erhvervet hjerneskade, der   har behov og potentiale for at opnå en bedre funktionsevne i hverdagslivet
Indhold Samtalerne finder sted på TI/HCN, og indsatsen omfatter:
 • Analyse af vanskeligheder sammen med barnet/den unge og forældre samt evt. andre relevante familiemedlemmer
 • Lave fælles mål for forløbet sammen med barnet/den unge og familien
 • Rådgivning og vejledning samt systematisk afprøvning af strategier til håndtering af følger
 • Eventuelt vidensdeling med fagpersoner i lokalmiljøet og planlægning af lokale tiltag
Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:
 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med sammen med borgeren og evt. pårørende
 • Status for behov og potentiale samt eventuelt   anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder
Fagligt grundlag
 • Børneneuropsykolog, neuropsykolog eller psykolog
 • Viden, kompetencer og erfaring med psykoterapeutiske indsatser ud fra et neuropsykologisk grundlag
 • Beskæftiger sig primært med målgruppen

Gradueringsniveauer i indsatsen

Indsats: 4.9

kr. 15.566

Vejledende ca. 19 timer

Indsats: 4.2

kr. 22.121

Vejledende ca. 27 timer

 

1.2.2 Rådgivning og vejledning med fokus på barnets hverdag – opfølgning i forløb

Formål At understøtte den lokale rehabiliteringsindsats, så   barnets muligheder for udvikling understøttes, og følgevirkningerne efter skaden begrænses.
Målgruppe Hvis den afviger fra den overordnede beskrivelse, knyttes   et par ord til det
Indhold Vejledning og rådgivning er en forebyggende indsats i   barnets nærmiljø.Med udgangspunkt i barnets/den unges vanskeligheder og   ressourcer tilrettelægges et forløb med konkrete mål for indsatsen. Eksempelvis i forbindelse med ændrede krav fra omgivelserne til barnet/den unge ved overgange fra dagtilbud til skole, fra skole til ungdomsuddannelse, eller ved overgangen til voksenlivet.Indsatsen kan omfatte:
 • Rådgivning og vejledning, samt kompetenceudvikling til primære fagpersoner i barnets nærmiljø, herunder skole, dag- og fritidstilbud
 • Rådgivning og vejledning til forældre og nære   familierelationer
Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:
 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med sammen med borgeren og evt. pårørende
 • Status for behov og potentiale samt eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt begrundelse/anbefalede metoder
Fagligt grundlag
 • Udgangspunkt i det neuropsykologiske speciale
 • Fagpersoner fra alle relevante områder (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, pædagoger, speciallærere, neurologer, socialrådgivere, talepædagoger, psykologer og neuropsykologer)
 • Fagpersonerne beskæftiger sig primært med fagområdet på specialiseret niveau
 • Ser og behandler tilstrækkeligt mange borgere med komplekse problemstillinger
 • Har ud over grunduddannelse opnået specialiseret neurofaglig ekspertise og har relevant efter-/videre-uddannelse
 • Fagpersonerne arbejder ud fra fælles forståelsesramme og terminologi
 • Modtager regelmæssig og hyppig supervision
 • Fagpersonerne superviserer andre fagpersoner på andre specialiseringsniveauer
 • Har kompetencer og erfaring i forhold til arbejdet i tværfagligt team
 • Følger forskningsbaseret viden, validerede undersøgelsesmetoder og følger nationale retningslinjer
Særlige forhold Indsatsen forudsætter en tilstrækkelig udredning og   undersøgelse af følgevirkninger og deres betydning for barnets/den unges funktionsevne i hverdagen.

Gradueringsniveauer i indsatsen

Indsats: 4.9

kr. 15.566

Vejledende ca. 19 timer

Indsats: 4.2

kr. 22.121

Vejledende ca. 27 timer

Bruges i sager med høj kompleksitet, eller hvor der er kørsel, som ikke kan rummes i indsats 4.9

  

1.3 Samråd

Formål At vurdere rehabiliteringsbehov og potentiale i konkrete   sager samt eventuelt indsatsformål, mål og begrundelse
Målgruppe Sager hvor børn har følgevirkninger efter en erhvervet   hjerneskade, eventuelt i kombination med andre problematikker, komorbiditet, eller sociale problemstillinger.
Indhold Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af specialist fra TI/HCN og kan tilrettelægges således:
 • Sagerne foldes sagerne ud i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem skadesfølger og funktionsevne i hverdagen
 • Fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder beskrive rehabiliteringsbehov og potentiale samt eventuelle videre indsatser, koordinering m.v.
Indsatsen fra TI/HCN omfatter:
 • Deltagelse på møde
 • Forberedelse i form af gennemgang af foreliggende   sagsakter
 • Kørsel
Fagligt grundlag Fagpersoner med specialistviden og erfaring fra eget   fagområde og fra de tværfaglige rehabiliteringsindsatser på avanceret og specialiseret niveau.
Særlige forhold Kvaliteten af den fælles vurdering afhænger af, at relevante oplysninger i sagen senest på samrådsmødet gøres tilgængelige for deltagerne – enten mundtligt eller skriftligt.
Indsats: 1.0 kr. 6.145 Vejledende ca. 7,5 timeVed transport over 2   timer afholdes møderne via SKYPE, alternativt afregnes transport med timetaksten kr. 819

Vi vejleder om optræningsmuligheder og pædagogiske strategier, når barnet skal lære nyt. Vi rådgiver ligeledes om hensigtsmæssige kompensationsstrategier både til miljøet omkring barnet og barnet selv, så både dagligdag og læringssituationer tilrettelægges på den bedste måde. Hensigten er, at barnet/den unge får mulighed for at udnytte sine ressourcer optimalt.  

1.4 Specifik indsats

Formål

Kort specifik indsats

Målgruppe

Sager hvor børn har følgevirkninger efter en erhvervet   hjerneskade, eventuelt i kombination med andre problematikker, komorbiditet, eller sociale problemstillinger.

Indhold

Kan f.eks. være et overleveringsmøde i kommune, en   statusattest, kørsel el.lign.

Indsats: 4.10

kr. 3.277

Vejledende 4 timer

 

3. Kontraktsalg (uden for fast finansierings-ramme)

3.1 Undersøgelser / udredninger

Indsats

Indhold

Pris

Vejledende timetal

7.2

7.3

7.3

Neuropsykologisk undersøgelse (børn)

Øvrige specifikke undersøgelser

Helhedsorienteret udredning

kr.25.689

kr.12.369 

kr.46.620

27 timer

13 timer

49 timer

3.2 Graduerede indsatser

Indsats

Indhold

Pris

Vejledende timetal

7.4.5

7.4.1

7.4.6

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4

7.4

7.4.7

Specifik indsats

Specifik indsats

Specifik indsats

Specifik indsats

Specifik indsats

Specifik indsats

Observationsgruppe

Fonologigruppe

Specifik indsats (f.eks. overleveringsmøde, statusattest, kørsel osv.)

kr.7.136

kr.12.369

kr.18.077

kr.25.689

kr.46.620

kr.77.066

kr.66.601

kr.40.912

kr.3.806

7,5 time

  13 timer

  19 timer

  27 timer

  49 timer

  81 timer

  70 timer

43 timer

4 timer

 

 

 

 

 

 

4. Kurser til personalegrupper

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har brede kompetencer og erfaring med undervisning på uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed og temadage.

Kurser og temadage kan specialtilrettes den lokale organisations behov og kompetencer og kan tilrettelægges så medarbejderne får ny viden, trænet i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Kurser og temadage kan eksempelvis holdes inden for emnerne:

 • Børn og unge med komplekse stemmevanskeligheder
 • Børn og unge med komplekse stammevanskeligheder

Der vil løbende være uddannelse, kurser og temadage med eksterne undervisere og oplægsholdere på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – hold øje med Kurser.

Pjecer m.v.:

Læs om Tilbud til børn og unge i Aalborg Kommune med erhvervet hjerneskade
Læs om Tilbud til nordjyske kommuner om rehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade

Læs Socialstyrelsens side Børn og unge med erhvervet hjerneskade

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her