Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksne med erhvervet hjerneskade

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud om specialundervisning for voksne med lette til middelsvære kognitive, følelsesmæssige, sociale og fysiske følger efter erhvervet hjerneskade eller senhjerneskade. Desuden ydes specialiseret rehabilitering efter genoptræningsplan.
Hjerneskaden skal være lægeligt diagnosticeret.

Hjerneskade

1. Voksne med erhvervet hjerneskade

Nummerering fra "Indsatskatalog 2019 - Voksne"

Målgruppen har komplekse følger efter en erhvervet hjerneskade – følgerne er overvejende kognitive i forhold til hukommelses- og opmærksomheds- og eksekutivfunktioner, sproglige funktionsnedsættelser, eller følelsesfunktioner, eventuelt i kombination med fysiske funktionsnedsættelser og/eller andre problemstillinger. En erhvervet hjerneskade kan typisk være opstået efter blodprop, eller blødning i hjernen, traume til hovedet, sygdomme (f.eks. hjernebetændelse, meningitis eller hjernetumor) eller iltmangel (f.eks. ved drukneulykker).  

Borgere med én eller flere andre funktionsnedsættelser, flere diagnoser (komorbiditet), svære problemstillinger relateret til sociale forhold m.m. indgår også i målgruppen, hvis det primære rehabiliteringsbehov kan relateres til følgerne af den erhvervede hjerneskade og borgernes behov kan imødekommes ved ambulante rehabiliteringsindsatser. Det er dermed det samlede billede af borgerens funktionsevne og ikke selve hjerneskaden, der afgør kompleksiteten. Til sammen giver følgerne væsentlige begrænsninger i hverdagslivet.                            

Målgruppen har typisk behov for indsatser på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Indsatserne på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (herefter TI/HCN) tilrettelægges som helhedsorienterede forløb.

Formålet med udredning, undersøgelser og ambulante rehabiliteringsindsatser er, at forbedre borgernes muligheder for deltagelse i hverdagslivets aktiviteter – på arbejdsmarkedet, i familien, fritiden og samfundsaktiviteter bredt. I samarbejde med borger og eventuelt pårørende tilrettelægges rehabiliteringsforløb, hvor de påvirkede funktionsområder optrænes, og der indarbejder kompenserende strategier. Samtidig støttes borgeren i den psykiske proces, der er forbundet med at reorientere sig i et liv efter en erhvervet hjerneskade.

For nogle borgere er behovet for ambulante rehabiliteringsindsatser målrettet de kognitive funktioner være beskrevet ved udskrivelse fra sygehus; for andre viser behovet sig senere – eksempelvis i forbindelse med det kommunale genoptræningsforløb. Derfor kan målgruppen være udskrevet med eller uden en genoptræningsplan fra sygehuset.

Se mere om nationale retningslinjer vedr. voksne med erhvervet hjerneskade på SST.dk eller Socialstyrelsen.dk

 

1.1 Undersøgelse og udredning af følger efter en erhvervet hjerneskade

Udredning og undersøgelser er en væsentlig forudsætning for efterfølgende at kunne målrette eventuelle indsatser. I udredningen og undersøgelserne afdækkes, hvilke funktionsområder der er påvirket, og om de har sammenhæng med den erhvervede hjerneskade samt, vigtigst af alt, hvordan påvirkningen kommer til udtryk i hverdagslivet.

1.1.1 Vurdering af rehabiliteringsbehov og potentiale (sagsbelysning)

Formål

En helhedsorienteret vurdering af rehabiliteringsbehov og potentiale i en konkret sag, herunder forslag til relevante indsatsformål, mål og begrundelser til brug i eventuelle indsatser.

Målgruppe

Voksne medkomplekse følgevirkninger, overvejende kognitive og andre mentale følger efter en erhvervet hjerneskade.   Følgerne begrænser ivæsentlig grad den enkelte i dagligdagen.

Indhold

Indsatsen omfatter:

 • Gennemgang af relevante sagsakter, herunder oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, kommunens Handicap- og/eller Beskæftigelsesafdeling
 • Samtale med borger og pårørende med henblik på at uddybe henvendelsen

Den faglige vurdering sammenfattes i et udredningsnotat med beskrivelse af borgerens rehabiliteringsbehov og -potentiale samt angivelse af mulige indsatsformål, mål og begrundelse.

Fagligt grundlag

 • Socialrådgiver med neurofaglig viden og erfaring
 • Specialiseret viden om lovmæssige muligheder i   hjerneskaderehabiliteringen. Vurderingen foretages i tæt sparring med en neuropsykolog og evt. øvrige relevante faggrupper

Særlige forhold

En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehusjournaler samt øvrige journaloplysninger fra kommunal genoptræning og lignende.

Indsats: 2.2

kr. 10.651

Vejledende ca. 13 timer

1.1.2  Neuropsykologisk undersøgelse (NPU)

Formål

Undersøge art og sammenhæng af kognitive vanskeligheder og ressourcer, psykologiske processer og konsekvenserne for borgerens funktionsevne i hverdagen.

Derudfra vurderes borgers rehabiliteringsbehov og -potentiale.

Formålet med den neuropsykologiske undersøgelse kan også   være afklaring af skånehensyn i forbindelse med borgers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Borgere med komplekse følgevirkninger, overvejende   kognitive, følelsesmæssige m.v. funktionsnedsættelser (mentale funktioner) med væsentlig betydning for den daglige livsførelse.

Indhold

Undersøgelsen omfatter samtale med borger og eventuelt   pårørende, testning og neuropsykologisk fortolkning af:

 • Kognitive funktioner, herunder koncentration,   opmærksomhed, indlæring, hukommelse, sproglige funktioner, visuelle funktioner og eksekutive funktioner
 • Reaktive følger som angst, depression, belastningsreaktion eller lignende
 • Eventuelle personlighedsændringer samt borgers indsigt i og accept af vanskelighederne.
 • Mundtlig tilbagemelding til borger og pårørende.

Undersøgelsen indeholder ikke en egentlig personlighedsundersøgelse.

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt   status med beskrivelse af:

 • Rehabiliteringsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange

Fagligt grundlag

 • Udføres i udgangspunktet af neuropsykolog eller specialister i neuropsykologi
 • Fagpersonerne beskæftiger sig primært med fagområdet på specialiseret niveau
 • Ser og behandler tilstrækkeligt mange borgere med komplekse problemstillinger
 • Har ud over grunduddannelse opnået specialiseret neurofaglig ekspertise og har relevant efter-/videreuddannelse
 • Viden og erfaring med undersøgelse, samtaler og testmateriale
 • Viden og erfaring fra de tværfaglige rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau
 • Modtager regelmæssig og hyppig supervision
 • Fagpersonerne superviserer andre fagpersoner på andre specialiseringsniveauer
 • Følger forskningsbaseret viden, validerede undersøgelsesmetoder og følger nationale retningslinjer

Særlige forhold

En væsentlig forudsætning for vurderingen er, at visiterende myndighed fremsender scanningsbeskrivelser og sygehusjournaler, samt øvrige journaloplysninger fra kommunal genoptræning og lignende.

Indsats: 3.1

kr. 15.566

Vejledende 19 timer

1.1.3 Udredninger – afgrænsede komplekse følgevirkninger

Formål

At udrede og undersøge afgrænsede men komplekse   funktionsnedsættelsers (krop, aktivitet og deltagelse) og vurdere sammenhæng til og betydning for borgers oplevede begrænsninger i hverdagen.

Udredning kan bruges som supplement til anden udredning,   eksempelvis den neuropsykologiske undersøgelse.

Målgruppe

Borgere med afgrænsede komplekse funktionsevnenedsættelser  af væsentlig betydning for den daglige livsførelse.

Indhold

Indsatsen omfatter undersøgelse og testning af de berørte   funktionsområder, samtale med borger og eventuelt pårørende.

Indsatsen kan have fokus på et af nedenstående punkter:

 • Udredning af følgevirkningers samlede betydning for deltagelse i praktiske aktiviteter
 • Sensomotoriske påvirkninger med betydning for   funktionsevnen
 • Undersøgelse af personlige faktorers betydning for funktionsevnen – herunder fokus på identitet og følelsesmæssige udfordringer
 • Kommunikation – tale- og sproglige vanskeligheder
 • Udredning af skriftsproglige og matematiske færdigheder
 • Mundtlig tilbagemelding til borger og eventuelt pårørende.

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt   status med vurdering af:

 • Rehabiliteringsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange

Fagligt grundlag

Fagpersoner (neuropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut eller speciallærer/talepædagog/logopæd) med specialistviden og erfaring fra eget fagområde og fra de tværfaglige rehabiliteringsindsatser på avanceret og specialiseret niveau.

Særlige forhold

Scanningsbeskrivelser og sygehuspapirer samt øvrige   journaloplysninger fra kommunal genoptræning o.lign. er et væsentligt forudsætning for vurderingen af sammenhænge mellem skadesfølger og oplevede   funktionsevnenedsættelser.

Indsats: 3.2

kr. 10.651

Vejledende 13 timer

1.1.4 Udredning - samspillet mellem komplekse følgevirkninger

Formål

At udrede og undersøge samspillet mellem komplekse funktionsnedsættelser (krop, aktivitet og deltagelse) og herudfra foretage en samlet vurdering af følgevirkningernes betydning i forhold til hverdagslivet.

Målgruppe

Borgere med komplekse følgevirkninger, herunder kognitive, følelsesmæssige m.v. funktionsnedsættelser (mentale   funktioner), som har betydning for et eller flere livsområder.

Kompleksiteten består særligt i antallet af påvirkede   funktionsområder og samspillet imellem dem.

Indhold

Indsatsen omfatter typisk en kombination af de afgrænsede   af:

 • Undersøgelse og testning af påvirkede funktionsområder
 • Vurdering af samspillet mellem funktionsnedsættelser og den enkeltes funktionsevne i hverdagen
 • Vurdering af ressourcer og potentiale i forhold til deltagelse i hverdagslivet (beskæftigelse, uddannelse, familie, socialt og samfundslivet generelt).
 • Mundtlig tilbagemelding til borger og pårørende.

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt   status med beskrivelse af:

 • Rehabiliteringsbehov og potentiale
 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange

Fagligt grundlag

Tæt koordineret samarbejde mellem fagpersoner (neuropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut eller   speciallærer/talepædagog/logopæd) med specialistviden og kompetencer fra eget fagområde samt erfaring fra de tværfaglige rehabiliteringsindsatser.

Særlige forhold

Indeholder ikke en neuropsykologisk undersøgelse (NPU).

Væsentlige oplysninger: Scanningsbeskrivelser og   sygehuspapirer samt øvrige journaloplysninger fra kommunal genoptræning o.lign.

Indsats: 3.3

kr. 40.145

Vejledende 49 timer

1.2 Ambulante rehabiliteringsindsatser (undervisning mv)

De ambulante rehabiliteringsindsatser er primært målrettet borgere med komplekse følgevirkninger, overvejende kognitive, følelsesmæssige m.v. (mentale følger) efter den erhvervede hjerneskade. Indsatserne tilrettelægges i samarbejde med borger og eventuelt pårørende – enten som samlede intensive rehabiliteringsindsatser (specialiseret niveau), eller i borgerens nærmiljø (avanceret eller specialiseret niveau) – men altid i samspil med andre rehabiliteringsindsatser.

Indsatserne er tilrettelagt i overensstemmelse med nationale retningslinjer på hhv. social- og specialundervisningsområdet samt sundhedsområdet.

1.2.1 Det intensive forløb – nu med løbende optag

Formål

At forbedre borgerens funktionsevne, så den enkelte opnår nye handlemuligheder i forhold til deltagelse i hverdagslivet (arbejdsliv, familie, fritid og samfundslivet bredt) og forbedret livskvalitet.

Der er løbende optag på de intensive forløb.

Målgruppe

Borgere med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade, særligt kognitive, følelsesmæssige m.v. (mentale følger), som påvirker et eller flere livsområder væsentligt.

Indhold

Helhedsorienteret intensiv rehabilitering med fokus på borgerens samlede følgevirkninger og funktionsevne.

I samarbejde med borger og eventuelt pårørende følger indsatsen individuelle rehabiliteringsplaner, med faglige mål og delmål. Udgangspunktet er indsatsformål og mål fra bevilgende myndighed og eventuelt områder beskrevet i genoptræningsplan.

Det intensive rehabiliteringsforløb omfatter i udgangspunktet:

 • Undervisning i skadesfølger og deres mulige betydning i hverdagen
 • Træning af specifikke funktionsområder, herunder kognitiv træning, træning af fysiske funktioner
 • Vejledning i hensigtsmæssige kompenserende strategier i forhold til hverdag og beskæftigelse
 • Støtte, rådgivning og vejledning i den psykologiske proces forbundet med at reorientere sig i et liv efter en erhvervet hjerneskade
 • Koordinering og samarbejde med lokale indsatser og myndighed med fokus på overgang til lokale indsatser
 • Mundtlig tilbagemelding til borger samt evt. pårørende og samarbejdspartnere

Indsatsen sammenfattes i et statusnotat med en beskrivelse af evt. videre rehabiliteringsbehov og -potentiale, samt angivelse af mulige indsatsformål, mål samt begrundelse.

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering af:

 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med borgeren og evt. pårørende
 • Status for behov og potentiale, samt eventuelle anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede   metoder

Fagligt   grundlag

 • Udgangspunkt i det neuropsykologiske speciale
 • Fagpersoner fra alle relevante områder (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, pædagoger, speciallærere, neurologer, socialrådgivere, talepædagoger, psykologer og neuropsykologer)
 • Fagpersonerne beskæftiger sig primært med fagområdet på specialiseret niveau
 • Ser og behandler tilstrækkeligt mange borgere med komplekse problemstillinger
 • Har ud over grunduddannelse opnået specialiseret neurofaglig ekspertise og har relevant efter-/videre-uddannelse
 • Fagpersonerne arbejder ud fra fælles forståelsesramme og terminologi
 • Modtager regelmæssig og hyppig supervision
 • Fagpersonerne superviserer andre fagpersoner på andre specialiseringsniveauer
 • Har kompetencer og erfaring i forhold til arbejdet i tværfagligt team
 • Følger forskningsbaseret viden, validerede   undersøgelsesmetoder og følger nationale retningslinjer

Særlige   forhold

Indsatsen tilrettelægges med afsæt i neuropsykologisk undersøgelse (NPU) foretaget forud for forløbet enten eksternt eller på TI/HCN (ikke indeholdt i ydelsen).  

Er følgevirkningerne komplekse, således at flere områder er påvirkede, og samspillet mellem funktionsnedsættelserne er kompleks, kan der være behov for en samlet udredning af samspillet mellem komplekse følgevirkninger.

Som en del af indsatsen foretages en konkret, individuel vurdering af behov for evt. øvrige relevante fagspecifikke undersøgelser.

Indsats:   4.5

kr. 110.604

Vejledende ca. 135 timer

    

1.2.2 Fleksible rehabiliteringsindsatser

Formål

Forbedre borgerens funktionsevne og dermed opnår nye handlemuligheder i forhold til deltagelse i hverdagslivet (arbejdsliv, familie, fritid og samfundslivet bredt) og en forbedret livskvalitet.

Målgruppe

Borgere med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade,   særligt de kognitive funktioner, hvor et eller flere livsområder er påvirket væsentligt.

Indhold

Afgrænsede og specifikke indsatser med fokus på ét eller få påvirkede funktionsområder.

I samarbejde med borger og eventuelt pårørende samt andre   lokale fagpersoner fra kommunerne udarbejdes individuelle helhedsorienterede rehabiliteringsplaner med faglige mål og delmål. Udgangspunktet er indsatsformål og mål fra bevilgende myndighed og eventuelt områder beskrevet i genoptræningsplan.

De fleksible indsatser kan sammensættes til forløb og kan   omfatte:

 • Samtaleforløb ved neuropsykolog med fokus på   rehabiliteringsprocessen
 • Træning af specifikke funktionsområder herunder kognitiv træning, træning af fysiske funktioner
 • Vejledning i hensigtsmæssige kompenserende strategier i forhold til hverdag og beskæftigelse
 • Støtte, rådgivning og vejledning i den psykologiske proces forbundet med at reorientere sig i et liv efter en erhvervet hjerneskade
 • Koordinering og samarbejde med lokale indsatser og myndighed med fokus på overgang til lokale indsatser
 • Mundtlig tilbagemelding til borger samt evt. pårørende og samarbejdspartnere

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med:

 • Konklusion på hvad indsatsen har rykket i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Opfølgning på de faglige mål, der blev sat sammen med borgeren og evt. pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt   begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag

 • Udgangspunkt i det neuropsykologiske speciale
 • Fagpersoner fra alle relevante områder (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, pædagoger, speciallærere, neurologer, socialrådgivere, talepædagoger, psykologer og neuropsykologer)
 • Fagpersonerne beskæftiger sig primært med fagområdet på specialiseret niveau
 • Ser og behandler tilstrækkeligt mange borgere med komplekse problemstillinger
 • Har ud over grunduddannelse opnået specialiseret neurofaglig ekspertise og har relevant efter-/videre-uddannelse
 • Fagpersonerne arbejder ud fra fælles forståelsesramme og terminologi
 • Modtager regelmæssig og hyppig supervision
 • Fagpersonerne superviserer andre fagpersoner på andre specialiseringsniveauer
 • Har kompetencer og erfaring i forhold til arbejdet i tværfagligt team
 • Følger forskningsbaseret viden, validerede undersøgelsesmetoder og følger nationale retningslinjer

Særlige forhold

Indsatsen tilrettelægges med afsæt i en tilstrækkelig udredning af de påvirkede funktionsområder, herunder eventuelt neuropsykologisk undersøgelse (NPU), enten foretaget eksternt, eller på TI/HCN (ikke indeholdt i ydelsen).

Som en del af indsatsen foretages efter konkret individuel   vurdering af behov for øvrige relevante fagspecifikke undersøgelser.

Indsats: 4.1

kr. 10.651

Vejledende 13 timer

Indsats: 4.9

kr. 15.566

Vejledende 19 timer

Indsats: 4.2

kr. 22.121

Vejledende 27 timer

Indsats 4.3

kr. 40.145

Vejledende 49 timer

Indsats: 4.4

kr. 66.362

Vejledende 81 timer

1.2.3  Ambulant rehabilitering jf. genoptræningsplan til specialiseret niveau

Formål

At afhjælpe eller begrænse følgevirkningerne efter erhvervet hjerneskade og på den måde forbedre den enkeltes muligheder for deltagelse i hverdagslivet og øge den enkeltes livskvalitet

Målgruppe

Borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau OG med behov for   et ambulant forløb (i udgangspunktet i eget hjem)

Indhold

Organiseres som teambaserede, tværfaglige,   helhedsorienterede forløb, hvor timing og faglig koordinering af den samlede indsats på specialiseret niveau er afgørende.

Indsatsen omfatter typisk:

 • Rehabiliteringsindsatser eksempelvis rettet mod kognitive-, følelsesmæssige-, kommunikative funktionsområder herunder særligt fokus på reorientering i et liv efter en skade, pårørendeindsatser m.v.
 • Faglig koordinering af det samlede rehabiliteringsforløb i den periode, det varetages på specialiseret niveau (ca. hver 14. dag – 3. uge)
 • Løbende vurdering af borgers behov og udbytte af rehabiliteringsindsatsen (ca. hver 14. dag – 3. uge)
 • Supervision og sparring i rehabiliteringsteamet
 • Planlægning og vidensdeling ved overgang fra specialiseret niveau til andet specialiseringsniveau

Det konkrete forløb planlægges så tidligt som muligt i forløbet på invitation fra ansvarlig myndighed i kommunerne. Planlægningen kan hensigtsmæssigt indledes, allerede før borger udskrives, da det åbner mulighed for tæt faglig koordinering med udskrivende afdeling.

Fagligt grundlag

 • Fagpersoner fra alle relevante områder (ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, pædagoger, speciallærere, neurologer, socialrådgivere, talepædagoger, psykologer og neuropsykologer)
 • Fagpersonerne beskæftiger sig primært med fagområdet på specialiseret niveau
 • Ser og behandler tilstrækkeligt mange borgere med komplekse problemstillinger
 • Har ud over grunduddannelse opnået specialiseret neurofaglig ekspertise og har relevant efter-/videre-uddannelse
 • Fagpersonerne arbejder ud fra fælles forståelsesramme og terminologi
 • Modtager regelmæssig og hyppig supervision
 • Fagpersonerne superviserer andre fagpersoner på andre specialiseringsniveauer
 • Har kompetencer og erfaring i forhold til arbejdet i tværfagligt team
 • Følger forskningsbaseret viden, validerede   undersøgelsesmetoder og følger nationale retningslinjer
Særlige forhold Der findes specifikke lovgivningsmæssige krav, samt retningslinjer for hhv. den sundhedsfaglige indsats samt indsatsen efter social- og specialundervisningslovgivningen, som skal efterleves i de ambulante rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau.Niveauet vurderes og indholdet defineres fra udskrivende   afdeling og beskrives i borgerens genoptræningsplan, som fremsendes senest ved udskrivningstidspunktet.

Gradueringsniveauerne i indsatsen

Indsats: 4.2

kr. 22.121

Vejledende ca. 27   timer

Indsats: 4.3

kr. 40.145

Vejledende ca. 49   timer

Indsats: 4.4

kr. 66.362

Vejledende ca. 81   timer

1.3 Samråd, sparring og rådgivning

Samråd, sparring og rådgivning er væsentlige bidrag til at indsatserne til borgere med erhvervet hjerneskade har den rette kvalitet, og at der arbejdes koordineret og ud fra fælles terminologier på tværs af kommune og det specialiserede ambulante tilbud. Fælles for indsatserne er at de kan være målrettet andre fagpersoner og arbejdspladser, som er involveret i konkrete rehabiliteringsforløb.

Hvor der er behov for konkret kompetenceudvikling, udbydes dette på efterspørgsel uden for den faste finansieringsramme med de nordjyske kommuner.

1.3.1 Rådgivning og vejledning til arbejdspladser

Formål

Støtte borger og arbejdsplads ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet/afklaring af arbejdsevne med henblik på at skabe en holdbar balance mellem arbejdsliv og fritidsliv

Målgruppe

Sager hvor borgere og arbejdsplads har behov for neurofaglig støtte ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet/afklaring af   arbejdsevne

Indhold

Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med rådgiver og   virksomhedskonsulent samt andre relevante myndigheds- og fagpersoner.

Indsatsen omfatter typisk:

 • Støtte borgeren i at omsætte de indlærte kompenserende strategier og skånehensyn i en konkret arbejdssituation
 • Undervisning til ledelse og kollegaer i sammenhæng mellem skadesfølger, adfærd og belastning
 • Vejledning i at tilpasse arbejdssituationen til borgerens funktionsevne og skånebehov

Indsatsen sammenfattes i et statusnotat med en beskrivelse   af evt. videre rehabiliteringsbehov og potentiale samt angivelse af mulige indsatsformål, mål samt begrundelse.

Fagligt grundlag

Fagpersoner med specialviden fra eget felt og erfaring med   arbejdsmarkedsrettede rehabiliteringsforløb, rådgivning og vejledning samt samarbejde med virksomheder i forbindelse med tilbagevenden til arbejde.

Særlige forhold

Indsatsen kan leveres i forlængelse af fleksible eller intensive rehabiliteringsforløb på TI/HCN ELLER som konsultativ indsats i forlængelse af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser lokalt i kommunen

Indsats: 3.2

kr. 10.651

Vejledende ca. 13 timer

1.3.2 Samråd – faglig sagssparring med lokalt hjerneskadeteam i kommunen

Formål

At vurdere rehabiliteringsbehov og potentiale i konkrete sager samt eventuelt indsatsformål og mål og begrundelse

Målgruppen

Sager med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade,   eventuelt i kombination med andre problematikker som psykiatrisk komorbiditet, sociale problemstillinger m.v.

Indhold

Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af specialist fra TI/HCN og kan tilrettelægges således:

 • Sagerne foldes ud i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem skadesfølger og funktionsevne i hverdagen
 • Fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder beskrive rehabiliteringsbehov og potentiale samt   eventuelle videre indsatser, koordinering m.v.

Indsatsen fra TI/HCN omfatter:

 • Deltagelse på møde,
 • Forberedelse i form af gennemgang af foreliggende   sagsakter
 • Kørsel

Fagligt grundlag

Fagpersoner med specialistviden og erfaring fra eget   fagområde og fra de tværfaglige rehabiliteringsindsatser på avanceret og specialiseret niveau.

Særlige forhold

Kvaliteten af den fælles vurdering afhænger af, at relevante oplysninger i sagen senest på samrådsmødet gøres tilgængelige for deltagerne – enten mundtligt eller skriftligt.

Indsats:   1.0

kr. 6.145

Vejledende 7,5 time

Ved transport over 2   timer afholdes møderne via SKYPE, alternativt afregnes transport med   timetaksten kr. 819.

1.3.3 CPR-relateret supervision til medarbejdere og medarbejdergrupper

Formål

At fagpersonerne opnår større forståelse for den erhvervede  hjerneskadede borgers problematikker og deres udtryk. På den måde bliver   fagpersonerne i stand til at udvikle en faglig hensigtsmæssig praksis og ad den vej øges kvaliteten i indsatsen til borgerne.

Målgruppe

Fagpersoner der arbejder med indsatser til borgere med   erhvervet hjerneskade, enten på social- og specialundervisningsområdet eller sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Indhold

Kan ydes både individuelt og til grupper og omfatter   forberedelse, supervisionen med fagpersonen/ fagpersonerne, samt kørsel

Fagligt grundlag

Psykologer med specialiseret viden og erfaring fra   hjerneskaderehabilitering, og som primært arbejder med målgruppen på specialiseret niveau.

Indsats: 1.0

kr. 10.651

Vejledende 13 timer pr. supervision

Ved transport over 2   timer afholdes møderne via SKYPE, alternativt afregnes transport med   timetaksten kr. 819.

1.3.4 Specifik indsats

Formål

Kort specifik indsats

Målgruppe

Fagpersoner der arbejder med indsatser til borgere med   erhvervet hjerneskade, enten på social- og specialundervisningsområdet eller sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Indhold

Kan f.eks. være et overleveringsmøde i kommune, en   statusattest, kørsel el.lign.

Indsats: 4.10

kr. 3.277

Vejledende 4 timer

 

4 Kontraktsalg til voksne (uden for fast finansierings-ramme)

4.1 Commotio-udredning – voksne med komplekse følger efter hjernerystelse

Formål

Forbedre den enkeltes muligheder for deltagelse i hverdagslivet generelt, herunder beskæftigelse.

Målgruppe

Voksne med komplekse følger efter hjernerystelse   (commotio), hvor kompleksiteten består i sammensatte problematikker og de oplevede følgevirkningers samlede betydning for den enkeltes daglige livsførelse, herunder beskæftigelse

Indhold

Indsatsen kan omfatte:

 • Udredning af følgevirkningernes omfang og   karakter, herunder eksempelvis træthed, smerter, syn, hørelse, svimmelhed, psykisk tilstand, oplevede kognitive symptomer, fysiske følger og præmorbide   faktorer
 • Vurdering af sammenhæng mellem de oplevede   følgevirkninger i hverdagslivet, følger efter hjernerystelsen og andre faktorer med betydning
 • Rådgivning og vejledning i forhold til virksomme strategier til at håndtere oplevede følgevirkninger i hverdagslivet
 • Mundtlig tilbagemelding til borger, evt. med   deltagelse af kommunal rådgiver og/eller andre relevante parter

Undersøgelsen sammenfattes i et statusnotat med en beskrivelse af rehabiliteringsbehov og potentiale samt angivelse af mulige indsatsformål, mål, samt begrundelser   herfor.

Fagligt grundlag

Alle relevante faggrupper med specialviden og erfaring fra   det neurologiske område, herunder hjerneskaderehabilitering.

Særlige forhold

Der er foretages ikke en neuropsykologisk undersøgelse   (NPU).

Indsats: 7.2

kr. 25.689

Vejledende ca. 27 timer

4.1 Specifikke indsatser - Undersøgelser, udredninger og supervision - voksne

 

Indsats (nummereret efter   tekst henviser til beskrivelser under Rammeaftale-indsatser

Pris

Vejledende timetal

7.2

 

7.3

7.3

 

7.3

 

7.3

7.3  

 

Neuropsykologisk undersøgelse (voksne) – se 1.1.2

Vurdering af rehabiliteringsbehov og potentiale (sagsbelysning) – se   1.1.1

Udredning – afgrænsede komplekse følgevirkninger – se 1.1.3

Udredning – samspillet mellem komplekse følgevirkninger – se 1.1.4

CPR-relateret rådgivning og vejledning til arbejdspladser – se 1.3.1

CPR-relateret supervision til medarbejdere og medarbejdergrupper – Se 1.3.3

18.077 kr.

12.369 kr.

12.369 kr.

46.620 kr.

12.369 kr.

 12.369 kr.

19   timer

 

13   timer

13   timer

 

49   timer

 

13   timer

 13   timer

4.2 Graduerede indsatser til voksne med erhvervet hjerneskade eller commotio

 

Indsats

Pris           

 

Vejledende timetal

7.4.5

7.4.1

7.4.6

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.7 

 

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Specifik indsats (fx overdragelsesmøde, statusattest, kørsel osv.)

7.136 kr.

12.369 kr.

18.077 kr.

25.689 kr.

46.620 kr.

77.066 kr.

3.806 kr.

7,5 timer

13   timer

19   timer

27   timer

49   timer

81   timer

4   timer

 

5. Kurser til personalegrupper

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har brede kompetencer og erfaring med undervisning på uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed og temadage.

Kurser og temadage kan specialtilrettes den lokale organisations behov og kompetencer og kan tilrettelægges så medarbejderne får ny viden, trænet i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Kurser og temadage kan eksempelvis holdes inden for emnerne:

 • Samtalestøtte SCA til personalegrupper
 • At være på (præsentationsteknik), kr. 4.800
 • Erhvervet hjerneskade, voksne – f.eks. hjernens opbygning, primære og sekundære skadesfølger, kompenserende strategier, restitution, rehabilitering.
 • Commotio

Der vil løbende være uddannelse, kurser og temadage med eksterne undervisere og oplægsholdere på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – hold øje med Kurser.

Pjecer m.v.

Læs om Træthed efter blodprop eller blødning i hjernen.

Læs vores pjece En god forklaring på problemer efter en hjerneskade.

Læs Socialstyrelsens side "Voksne med erhvervet hjerneskade".

Læs informationsmateriale om hjernerystelse "Når hovedet bliver rystet" fra Center for Hjerneskade, København, januar 2017.

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her