Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksne med erhvervet hjerneskade

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud om specialundervisning for voksne med lette til middelsvære kognitive, følelsesmæssige, sociale og fysiske følger efter erhvervet hjerneskade eller senhjerneskade. Desuden ydes specialiseret rehabilitering efter genoptræningsplan. Hjerneskaden skal være lægeligt diagnosticeret.

Voksne med erhvervet hjerneskade

I følgende afsnit kan du læse en kort beskrivelse fra "Indsatskatalog 2021 - Voksne"

Målgruppen har komplekse følger efter en erhvervet hjerneskade – følgerne er overvejende kognitive i forhold til hukommelses- og opmærksomheds- og eksekutivfunktioner, sproglige funktionsnedsættelser, eller følelsesfunktioner, eventuelt i kombination med fysiske funktionsnedsættelser og/eller andre problemstillinger. En erhvervet hjerneskade kan typisk være opstået efter blodprop, eller blødning i hjernen, traume til hovedet, sygdomme (hjernebetændelse, meningitis eller hjernetumor) eller iltmangel (som drukneulykker).  

Borgere med én eller flere andre funktionsnedsættelser, flere diagnoser (komorbiditet), svære problemstillinger relateret til sociale forhold med mere indgår også i målgruppen, hvis det primære rehabiliteringsbehov kan relateres til følgerne af den erhvervede hjerneskade og borgernes behov kan imødekommes ved ambulante rehabiliteringsindsatser. Det er dermed det samlede billede af borgerens funktionsevne og ikke selve hjerneskaden, der afgør kompleksiteten. Til sammen giver følgerne væsentlige begrænsninger i hverdagslivet.                            

Målgruppen har typisk behov for indsatser på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Indsatserne på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilrettelægges som helhedsorienterede forløb.

Formålet med udredning, undersøgelser og ambulante rehabiliteringsindsatser er, at forbedre borgernes muligheder for deltagelse i hverdagslivets aktiviteter – på arbejdsmarkedet, i familien, fritiden og samfundsaktiviteter bredt. I samarbejde med borger og eventuelt pårørende tilrettelægges rehabiliteringsforløb, hvor de påvirkede funktionsområder optrænes, og der indarbejder kompenserende strategier. Samtidig støttes borgeren i den psykiske proces, der er forbundet med at reorientere sig i et liv efter en erhvervet hjerneskade.

For nogle borgere er behovet for ambulante rehabiliteringsindsatser målrettet de kognitive funktioner være beskrevet ved udskrivelse fra sygehus; for andre viser behovet sig senere – eksempelvis i forbindelse med det kommunale genoptræningsforløb. Derfor kan målgruppen være udskrevet med eller uden en genoptræningsplan fra sygehuset.

Vi følger de nationale retningslinjer vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade. 

Evaluering af det specialiserede socialområde

Du kan læse mere om Hjerneskadecenter Nordjyllands deltagelse i "Evaluering af det specialiserede socialområde" ved Socialstyrelsen 2021.

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller ring 3199 5440 for at få tilsendt indsatskatalog med beskrivelse af indsatserne.

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her