Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksne med kommunikations vanskeligheder efter påvirkning af hjernen

Vi har talepædagogiske tilbud til borgere, der har fået sproglige eller kommunikative vanskeligheder efter påvirkning af hjernen. Der kan f.eks. være tale om afasi, dysartri, Parkinson, ALS, sklerose, eller andre progredierende neurologiske sygdomme.

Hjerneskade2. Voksne med kommunikations-vanskeligheder efter påvirkning af hjernen

Nummerering fra "Indsatskatalog 2019 - Voksne"

Målgruppen omfatter voksne med kommunikationsvanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade, eller anden neurologisk sygdom. Målgruppen omfatter både små grupper af borgere, hvor det kræver et større underlag af borgere at opbygge og vedligeholde den fornødne specialviden. Funktionsnedsættelserne er også ofte komplekse og skal ses i samspil mellem de kommunikative vanskeligheder og øvrige kognitive, følelsesmæssige mv. og/eller fysiske funktionsnedsættelser, som forudsætter specialiseret viden og kompetencer.

Det omfatter eksempelvis borgere med:

 • Erhvervet hjerneskade
 • Parkinson (skal tidligt i forløb tilses af øre-næse-halslæge)
 • ALS (amyotrofisk lateral sklerose)
 • Sklerose
 • Andre progredierende neurologiske sygdomme

Målgruppens kommunikationsvanskelighederne har et omfang, hvor de udgør en funktionsnedsættelse, der giver væsentlige begrænsninger i den pågældendes livsførelse, herunder eventuel beskæftigelse. Det kan eksempelvis være:

 • Afasi
 • Dysartri
 • Dysfasi (impressiv / ekspressiv)

Indsatserne til målgruppen har fokus på gennem specialiseret udredning, undervisning, rådgivning og vejledning at forbedre den enkeltes funktionsevne og dermed bedre forudsætninger for fuld deltagelse i hverdagslivet.

2.1 Undersøgelser og udredning

Udredning og undersøgelse af funktionsevne er forudsætning for at kunne vurdere behov og potentiale i de enkelte sager, ligesom undersøgelser og udredninger danner grundlag for målrettede, effektive indsatser.

Formål

Afdække borgerens sproglige og kommunikative vanskeligheder og ressourcer, eksempelvis type og sværhedsgrad af funktionsnedsættelsen

Vurdere behov og potentiale i forhold til at forbedre   funktionsevne og deltagelse i hverdagen, herunder beskæftigelse

Målgruppe

Voksne der ikke er udredt fra hospital eller via anden faglig udredning, eller hvor der er sket en væsentlig ændring i   funktionsevnen siden vurderingen ved udskrivelse

Indhold

Udredning af specifikke kommunikative vanskeligheder og   ressourcer, samt vanskelighedernes betydning for funktionsevnen i hverdagen. Indsatsen omfatter:

 • Testning og undersøgelse af kommunikative vanskeligheder
 • Samtale med borger og eventuelt pårørende
 • Vurdering af kommunikative vanskeligheder og ressourcer
 • Tilbagemelding fra udredning til borger og eventuelt pårørende

Udredningen sammenfattes i en skriftlig status med en beskrivelse af behov og potentiale samt forslag til indsatsformål og mål, begrundelse og forslag til metode.

Fagligt grundlag

Indsatsen varetages af talepædagoger med specialiseret   neurofaglig viden, kompetencer og erfaring fra arbejdet med målgruppen primært på kommunikationsområdet, samt fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser på specialiseret niveau.

Indsats 2.1

kr. 6.145

Vejledende 7,5 timer

Ved transport over 2 timer aftales en pakke, der omfatter transport.

2.2 Undervisning – graduerede forløb

Formål

Forbedre borgerens funktionsevne og herigennem forbedre   mulighederne for deltagelse i dagligdagen, herunder beskæftigelse. Det gøres ved at afhjælpe eller begrænse de sproglige- og kommunikative vanskeligheder gennem målrettet, specialiseret undervisning.

Målgruppe

Voksne med kommunikative vanskeligheder, som kan afhjælpes  eller begrænses med en målrettet indsats, så funktionsevnen i hverdagen forbedres.

Indhold

Undervisningen tilrettelægges med en individuel undervisningsplan med mål aftalt sammen med borgeren. Indsatsen kan bl.a. omfatte:

 • Viden om og indsigt i egne vanskeligheder og   handlemuligheder
 • Indøve strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Tilbagemelding til borger og eventuelt pårørende

Hvor det er hensigtsmæssigt for effekten af undervisningen, kan indsatsen omfatte rådgivning og vejledning til borgerens   netværk (eksempelvis fagpersoner og pårørende).

Det vurderes løbende, om borgeren får det forventede udbytte af undervisningen.

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med:

 • Beskrivelse af hvad indsatsen har rykket i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Afrapportering på de faglige mål, der er arbejdet med sammen med borgeren og evt. pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt   begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag

Talepædagoger med specialiseret neurofaglig viden,   kompetencer og erfaring fra arbejdet med målgruppen primært på kommunikationsområdet samt fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser på specialiseret niveau.

Gradueringsniveauerne for undervisningen

Indsats

Pris

Omfang

4.8

kr. 6.145

Afgrænset undervisningsindsats, rådgivning og vejledning (brush up) til genopfriskning af tidligere indlærte færdigheder og med henblik på at fastholde   funktionsevnen, eksempelvis til borgere med parkinson eller dysartri.

(Vejledende ca. 7,5 timer, som omfatter undervisning,   forberedelse, dokumentation og evt. kørsel)

4.1

kr. 10.651

Undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med afgrænsede specifikke sproglige og kommunikative vanskeligheder med betydning for deltagelse i dagligdagen, herunder beskæftigelse

(Vejledende indeholder det 13 timer, som omfatter undervisning, forberedelse, dokumentation og evt. kørsel)

4.9

kr. 15.566

Undervisning, rådgivning og vejledning til voksne komplekse og/eller omfattende sproglige og   kommunikative vanskeligheder med betydning for deltagelse i dagligdagen, herunder beskæftigelse

(Vejledende indeholder det 19 timer, som omfatter   undervisning, forberedelse, dokumentation og evt. kørsel)

4.2

kr. 22.121

Undervisning, rådgivning og vejledning til voksne komplekse og/eller omfattende sproglige og kommunikative vanskeligheder med betydning for deltagelse i dagligdagen, herunder beskæftigelse

(Vejledende indeholder det 27 timer, som omfatter undervisning, forberedelse, dokumentation og evt. kørsel)

2.2.1 Samtalestøtte (SCA™) i borgerforløb – afasi og andre kommunikationsvanskeligheder

Formål

At gøre det nemmere for borgeren med kommunikationsvanskeligheder og deres samtaleparter at deltage i samtaler vha. øget forståelse og flere udtryksmuligheder

Målgruppe

Borgere med afasi eller andre kommunikationsvanskeligheder samt de samtalepartnere - pårørende og fagpersoner – der er omkring borgeren

Indhold

Afasi og kommunikationsvanskeligheder rammer ikke kun den enkelte person men hele familien og omgangskredsen, som personen med afasi kommunikerer med. Derfor omfatter indsatsen undervisning, rådgivning og vejledning til borger og samtalepartnere og indeholder som udgangspunkt:

 • Information om hjerneskade, afasi og kommunikative vanskeligheder
 • Gennemgang af metode til støtte samtale SCA™, herunder enkle teknikker, støtte kommunikationen
 • Afprøvning af konkrete teknikker til støttet samtale
 • Tilbagemelding til borger og pårørende

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med:

 • Beskrivelse af hvad indsatsen har rykket i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Afrapportering på de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med borgeren og evt. pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt   begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag

Talepædagoger med specialviden fra certificeret i SCA™ /   Supported Conversation for Adults with Aphasia metoden (Evidensbaseret metode   udviklet af Aphasia Institute i Toronto, Canada).

Talepædagoger med specialiseret neurofaglig viden,   kompetencer og erfaring fra arbejdet med målgruppen primært på   kommunikationsområdet, samt fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser på specialiseret niveau.

Særlige forhold

Hvor medarbejdergrupper møder mange borgere med afasi og andre kommunikationsudfordringer, kan der rekvireres kursusforløb i SCA™ metoden.

Kurser kan købes uden for fast finansieringsramme – kontakt TI/HCN for nærmere information. Se under "Kurser" for evt. kursusudbud på området.

Gradueringsniveauerne for undervisningen

Indsats

Pris

Omfang

Indsats 4.1

kr. 10.651

Vejledende 13 timer

Ved transport over 2 timer, alternativt afregnes transport med timetaksten kr. 819 kr.

Indsats 4.2

kr. 22.121

Vejledende 27 timer

Ved transport over 2 timer, alternativt afregnes transport med timetaksten kr. 819 kr.

 

2.2.2 Online undervisning (ATA.dk) til borgere med kommunikative vanskeligheder

Formål

Borgeren bliver i stand til at kommunikere i samvær med   andre og holde sig orienteret i det omgivende samfund og opnår dermed en bedre funktionsevne i hverdagen

Målgruppe

Borgere med komplekse følger på det kommunikative område efter en påvirkning i hjernen. Kompleksiteten kan bestå i, at det er flere funktionsområder, der er påvirket, eller omfanget af de enkelte funktionsnedsættelser.

Borgerne har behov for en målrettet undervisning og kan   profitere af træning via onlineplatformen ATA.dk (via en krypteret Skypeforbindelse) fra eget hjem.

Indhold

Undervisningen tilrettelægges med en individuel   undervisningsplan med mål sat sammen med borgeren, og hvor der er mulighed for daglig træning. Det vurderes løbende, om borgeren får det forventede udbytte af undervisningen.

Via kommunikations og læringsplatformen ATA.dk kan der arbejdes med:

 • Genopbygning af sproget via individuelt tilrettede opgaver i sparring med talepædagog
 • Træning af kommunikative kompetencer via online debatter om aktuelle samfundsemner med ligestillede og talepædagog
 • Undervisning i nye teknologier, som kan understøtte den enkeltes selvhjulpenhed
 • Vidensdeling og sparring med andre om at være deltagere i det virtuelle miljø (4-6 gange årligt)

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med:

 • Beskrivelse af hvad indsatsen har rykket i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Afrapportering på de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med borgeren og evt. pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder

Fagligt grundlag

Webbaseret undervisning har en dokumenteret effekt i forhold til den sproglige genetablering, samt borgernes selvoplevede livskvalitet og giver dem redskaber til at deltage aktivt i det omgivende samfund.

Talepædagoger med specialviden om webbaseret undervisning.

Talepædagoger med specialiseret neurofaglig viden,   kompetencer og erfaring fra arbejdet med målgruppen primært på kommunikationsområdet, samt fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser på specialiseret niveau.

Gradueringsniveauerne for undervisningen

Indsats

Pris

Omfang

Indsats: 4.1

kr. 10.651

Vejledende 13 timer

Indsats: 4.2

kr. 22.121

Vejledende 27 timer

2.3 Samråd, rådgivning og vejledning

Samråd, sparring og rådgivning er væsentlige bidrag til at indsatserne til borgere med erhvervet hjerneskade har den rette kvalitet, og der arbejdes koordineret og ud fra fælles terminologier på tværs af kommune og det specialiserede ambulante tilbud. Fælles for indsatserne er at de kan være målrettet andre fagpersoner og arbejdspladser, som er involveret i konkrete rehabiliteringsforløb. Hvor der er behov for konkret kompetenceudvikling, udbydes dette på efterspørgsel uden for den faste finansieringsramme med de nordjyske kommuner.

Formål

At vurdere undervisningsbehov og potentiale i konkrete   sager, samt eventuelt indsatsformål og mål og begrundelse herfor

Målgruppen

Sager med komplekse følger på det kommunikative område   efter erhvervet hjerneskade.

Der vil være et vist sammenfald i målgruppen til de samråd,   der gennemføres på hjerneskadeområdet bredt, men det er muligt at målrette et samråd de kommunikative vanskeligheder, der kan være i forbindelse med en   erhvervet eller progredierende neurologisk sygdom.

Indhold

Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af specialist fra TI/HCN og kan tilrettelægges således:

 • Sagerne foldes ud (belyses) i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem skadesfølger og funktionsevne i hverdagen
 • Fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder beskrive eventuelle mulige indsatser, koordinering m.v.

Indsatsen fra TI/HCN omfatter:

 • Deltagelse på møde
 • Forberedelse i form af gennemgang af foreliggende   sagsakter
 • Kørsel m.v.

Fagligt grundlag

Indsatsen varetages af talepædagoger med specialiseret   neurofaglig viden og kompetencer og erfaring fra tværfaglige rehabiliteringsindsatser.

Særlige forhold

Kvaliteten af den fælles vurdering afhænger af, at relevante oplysninger i sagen gøres tilgængelige før eller på samrådsmødet, herunder oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, kommunens handicap og/eller beskæftigelsesafdeling mv.

Indsats: 1.0

kr. 6.145

Vejledende 7,5 time

Ved transport over 2 timer afholdes møderne via SKYPE; alternativt afregnes transport med   timetaksten kr. 819.

2.4 Specifik indsats

Formål

Kort specifik indsats

Målgruppe

Fagpersoner der arbejder med indsatser til borgere med   erhvervet hjerneskade, enten på social- og specialundervisningsområdet eller sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Indhold

Kan f.eks. være et overleveringsmøde i kommune, en   statusattest, kørsel el.lign.

Indsats: 4.10

kr. 3.277

Vejledende 4 timer

 

4 Kontraktsalg til voksne (uden for fast finansierings-ramme)

4.2 Graduerede indsatser til voksne med erhvervet hjerneskade eller commotio

 

Indsats

Pris           

 

Vejledende timetal

7.4.5

7.4.1

7.4.6

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.7 

 

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Fleksibel indsats

Specifik indsats (fx overdragelsesmøde, statusattest, kørsel osv.)

7.136 kr.

12.369 kr.

18.077 kr.

25.689 kr.

46.620 kr.

77.066 kr.

3.806 kr.

7,5 timer

13   timer

19   timer

27   timer

49   timer

81   timer

4   timer

 

5. Kurser til personalegrupper

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har brede kompetencer og erfaring med undervisning på uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed og temadage.

Kurser og temadage kan specialtilrettes den lokale organisations behov og kompetencer og kan tilrettelægges så medarbejderne får ny viden, trænet i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Kurser og temadage kan eksempelvis holdes inden for emnerne:

 • Samtalestøtte SCA til personalegrupper
 • At være på (præsentationsteknik), kr. 4.800
 • Erhvervet hjerneskade, voksne – f.eks. hjernens opbygning, primære og sekundære skadesfølger, kompenserende strategier, restitution, rehabilitering.

Der vil løbende være uddannelse, kurser og temadage med eksterne undervisere og oplægsholdere på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – hold øje med Kurser.

Pjecer m.v.:

Læs om Afasi-området
Læs om Dysartri - en motorisk taleforstyrrelse
Læs om SCA - Støttet samtale med afasiramte

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her