Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksne med stemme- og talevanskeligheder

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland hjælper borgere med stemme- og udtalevanskeligheder med at få genetableret deres normale stemme eller få den bedst mulige stemme, en bedre artikulation, mere forståelig tale og dermed til at blive bedre til at kommunikere.

3. Voksne med stemme- og talevanskeligheder (stemmeområdet)Tale-Sprog-Voksne

Nummerering fra "Indsatskatalog 2019 - Voksne"

Voksne med stemme- og talevanskeligheder omfatter personer med stemme- og udtalevanskeligheder. Målgruppe omfatter flere små grupper af borgere, som kræver et større underlag af borgere at opbygge og vedligeholde den fornødne specialviden.

Det kan være:

 • Personer med nedsat stemmefunktion (hæshed, sangerknuder, fonasteni, dystoni, stemmebåndslammelser) og transkønnede med behov for omlægning af stemmeleje (afsnit 3.1)
 • Personer, der får talevanskeligheder efter en operation (laryngektomerede, mundhuleopererede, tracheostomerede (kanylebærere) - (afsnit 3.1)
 • Personer med artikulations- og udtalevanskeligheder
 • Personer med stammen og løbsk tale (afsnit 3.2)

Vanskelighederne har et omfang, der giver begrænsninger i den pågældendes dagligdag, herunder eventuel beskæftigelse. Med specialiseret udredning og undervisning, samt specialrådgivning og vejledning kan borgernes funktionsevne forbedres og dermed øges mulighederne for fuld deltagelse i hverdagslivet, herunder beskæftigelse.

3.1 Stemme- og talevanskeligheder, samt artikulations- og udtalevanskeligheder

Udredning og undersøgelse af funktionsevne er forudsætning for at kunne vurdere behov og potentiale i de enkelte sager, ligesom undersøgelser og udredninger danner grundlaget for målrettede effektive indsatser.

3.1.1 Undersøgelse og udredning

Formål At afdækkes borgerens specifikke stemme- og talevanskeligheder, eksempelvis type og sværhedsgrad og på den baggrund vurdere behov og potentiale for med undervisning m.v. at forbedre den enkeltes deltagelse i   hverdagen, herunder i forhold til beskæftigelse
Målgruppe Borgere hvor der ikke allerede foreligger en fuld udredning af vanskelighederne, enten fra hospital eller anden   myndighed/indsats. Eller hvor behov og potentiale i forhold til en videre indsats skal vurderes.
Indhold Udredning af specifikke stemme- og talevanskeligheder og   ressourcer samt vanskelighedernes betydning for funktionsevnen i hverdagen.Indsatsen omfatter:
 • Testning, og undersøgelse af stemme- og   talevanskelighederne
 • Samtale med borger og eventuelt pårørende
 • Vurdering af vanskelighedernes type og baggrunden herfor
 • Tilbagemelding fra udredning til borger, eventuelt pårørende
Udredningen sammenfattes i en skriftlig status med en beskrivelse af behov og potentiale samt forslag til indsatsformål og mål, begrundelse og forslag til metode.
Fagligt grundlag Talepædagoger med specialiseret viden, kompetencer og   erfaring med indsatser til de små målgrupper med stemme- og talemæssige vanskeligheder.
Særlige forhold For at udelukke at vanskelighederne har fysiske årsager, skal der foreligger en maksimalt 1 år gammel undersøgelse fra øre-/næse-/halslæge.
Indsats: 2.1 kr. 6.145 Vejledende 7,5 time

3.1.2  Undervisning, samt rådgivning og vejledning

Formål At afhjælpe eller begrænse de specifikke stemme- og   talemæssige vanskeligheder og derigennem forbedre borgerens mulighed for deltagelse i hverdagslivet, herunder beskæftigelse
Målgruppe Voksne med tale og sproglige vanskeligheder, hvor en   målrettet undervisnings-, rådgivning eller vejledningsindsats kan afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og dermed forbedre funktionsevnen i hverdagen.Kan også leveres til transkønnede, som har et vurderet behov for omlægning af stemmen.
Indhold Undervisningsforløbet tilrettelægges med en individuel   undervisningsplan, og det vurderes løbende, om borgeren får det forventede udbytte af undervisningen.Indsatsen omfatter undervisning samt rådgivning og   vejledning i forhold til:
 • Hensigtsmæssig stemmebrug og talestrategier
 • Viden om og indsigt i egne vanskeligheder og handlemuligheder
 • Indøve strategier til at afhjælpe eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Tilbagemelding til borger og eventuelt pårørende

Hvor det er hensigtsmæssigt for effekten af undervisningen, kan der gives rådgivning og vejledning til borgerens netværk   (fagpersoner og pårørende).

Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med:

 • Beskrivelse af hvad indsatsen har rykket i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Afrapportering på de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med borgeren og evt. pårørende
 • Status for borgerens behov og potentiale og eventuelt anbefalinger til videre indsatsformål og mål samt   begrundelse/anbefalede metoder.

Fagligt grundlag

Indsatsen varetages af talepædagog/logopæd med   specialiseret viden, kompetencer og erfaring med fra indsatser til de små målgrupper med stemme- og talemæssige vanskeligheder. Indsatsen er forankret i et vidensmiljø, hvor tværfaglige kompetencer inddrages.

Gradueringsniveauerne for undervisningen

Indsats

Pris

Omfang

4.8

kr. 6.145

Afgrænset rådgivning og vejledning, som opfølgning på   undervisning med henblik på at fastholde funktionsevnen, eksempelvis til laryngektomerede eller borgere med progredierende neurologiske lidelser.

(Vejledende 7,5 timer, som omfatter rådgivning og   vejledning, forberedelse, dokumentation og eventuelt kørsel)

4.1 kr. 10.651

Afgrænsede specifikke tale- og sproglige vanskeligheder   med betydning for deltagelse i dagligdagen, herunder beskæftigelse.

(Vejledende indeholder det 13 timer, som omfatter   undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og   eventuelt kørsel)

4.9

kr. 15.566

Komplekse og/eller omfattende tale- og sproglige   vanskeligheder med betydning for deltagelse i dagligdagen, herunder beskæftigelse.

(Vejledende indeholder det 19 timer, som omfatter   undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og eventuelt kørsel)

4.2

kr. 22.121

Som ovenstående 4.9

(Vejledende indeholder det 27 timer, som omfatter undervisning, rådgivning og
vejledning, forberedelse, dokumentation og eventuelt kørsel)

3.1.3 Samråd, rådgivning og vejledning

Formål At vurdere undervisningsbehov og potentiale i konkrete sager samt eventuelt indsatsformål, mål og begrundelse herfor
Målgruppen Sager med betydelige funktionsnedsættelser på det stemme-   og talemæssige område.
Indhold Samrådet omfatter en faglig sparring i konkrete sager mellem kommunens fagpersoner og/eller myndighed med deltagelse af specialist fra TI/HCN og kan tilrettelægges således:
 • Sagerne foldes ud (belyses) i dialog med de fagpersoner, som kender sagerne
 • Der dannes fælles hypoteser om sammenhænge mellem skadesfølger og funktionsevne i hverdagen
 • Fælles vurderinger af behov og potentiale i den konkrete sag, herunder beskrive eventuelle mulige indsatser, koordinering m.v.
Indsatsen fra TI/HCN omfatter:
 • Deltagelse på møde
 • Forberedelse i form af gennemgang af foreliggende sagsakter
 • Kørsel
Fagligt grundlag Indsatsen varetages af talepædagoger med specialiseret viden og kompetencer og erfaring fra indsatser til målgrupperne.
Særlige forhold Kvaliteten af den fælles vurdering afhænger af, at relevante oplysninger i sagen gøres tilgængelige før eller på samrådsmødet, herunder oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, kommunens handicap og/eller beskæftigelsesafdeling m.v.
Indsats: 1.0 kr. 6.145

Vejledende 7,5 time

Ved transport over 2 timer afholdes møderne via SKYPE, alternativt afregnes transport med timetaksten kr. 819

 

3.2 Stammen og løbsk tale

Udredning

Formål Udrede barnets eller den unges stammen eller løbske tale   og vurdere behov og potentiale for at forbedre barnets/den unges deltagelse i hverdagen.

Målgruppe

Børn og unge med stammen eller løbsk tale, som har en   væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen - skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.

Indhold

 • Afdækning af barnets/den uges stammen/løbsk tale og evt. medfølgende ydre og indre sekundære gener (testning, samtaler med barnet/den unge og eventuelt netværk)

 • Beskrivelse af virksomme indsatser og metoder til afhjælpning af eller begrænsning af følgevirkningerne af stammen/løbsk tale

 • Overlevering til barnet/den unge samt evt. forældre og netværket

Udredninger og undersøgelser sammenfattes i et skriftligt   status med beskrivelse af:

 • Rehabiliteringsbehov og potentiale

 • Forslag til mulige indsatsformål, mål og begrundelse herfor og evt. forslag til tilgange

Fagligt grundlag
 • Talepædagoger/logopæder med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til målgruppen med stammen og løbsk tale – lille målgruppe med komplekse vanskeligheder
 • Klinisk psykolog med specialviden i forhold til målgruppens problematikker
Indsats: 2.1 kr. 6.145 Omfang: 7,5 timer

3.2.1 Undervisning, rådgivning og vejledning

Formål Forbedre borgernes forudsætninger for deltagelse i   hverdagslivet – ved at begrænse følgevirkningerne af stammen og/eller løbsk tale
Målgruppe Voksne med stammen og/eller løbsk tale, som har en   væsentlig betydning for deltagelse i hverdagen - skole, dagtilbud, fritids- og familieliv.
Indhold Forløbet tilrettelægges med en individuel undervisningsplan, og det vurderes løbende, om borgeren får det forventede   udbytte af undervisningen. Indsatsen kan blandt andet omfatte undervisning samt rådgivning og vejledning i forhold til:
 • Viden om egne vanskeligheder og strategier til accept og handlemuligheder i hverdagen
 • Indøve strategier til at afhjælpe, eller kompensere for vanskeligheder
 • Eventuelt afprøvning og vejledning om kompenserende hjælpemidler
 • Overlevering til fagpersoner og eventuelt netværk
Indsatsen sammenfattes i en skriftlig status med vurdering   af:
 • Effekten af indsatsen i forhold til indsatsformål og mål fra visiterende myndighed
 • Resultatet af de faglige mål, der er arbejdet med, sammen med borgeren og evt. netværk
 • Status for behov og potentiale, samt eventuelle anbefalinger til videre indsatsformål og mål, samt begrundelse/anbefalede metoder
Fagligt grundlag
 • Talepædagoger med specialiseret viden, kompetencer og erfaring med indsatser til de små målgrupper med stammen og løbsk tale
 • Psykolog med specialviden i forhold til målgruppens problematikker

Gradueringsniveauer i indsatsen

Indsats Pris Omfang
Indsats: 4.1 kr. 10.651

Kort og afgrænset undervisning og vejledning som   opfølgning på tidligere indsatser, eller hvor der overvejende er behov for rådgivning og vejledning til lokale talepædagoger.

(Vejledende ca. 13 timer, som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og eventuelt kørsel)

Indsats: 4.9 kr. 15.566

Afgrænset undervisning og vejledning i sager, hvor   vanskelighederne er veldefinerede og mindre komplekse, og vejlednings og rådgivningsbehovet   afgrænset.

(Vejledende ca. 19 timer, som omfatter undervisning, rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel i begrænset omfang)

Indsats: 4.2 kr. 22.121 Mere komplekse forløb, eller hvor der er kørsel ud over det, der kan rummes i pakken med 19 timer(Vejledende ca. 27 timer som omfatter undervisning,  rådgivning og vejledning, forberedelse, dokumentation og kørsel)

3.2.2 Specifik indsats

Formål

Kort specifik indsats

Målgruppe

Fagpersoner der arbejder med indsatser til borgere med   erhvervet hjerneskade, enten på social- og specialundervisningsområdet eller sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Indhold

Kan f.eks. være et overleveringsmøde i kommune, en   statusattest, kørsel el.lign.

Indsats: 4.10

kr. 3.277

Vejledende 4 timer

5. Kurser til personalegrupper

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har brede kompetencer og erfaring med undervisning på uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed og temadage.

Kurser og temadage kan specialtilrettes den lokale organisations behov og kompetencer og kan tilrettelægges så medarbejderne får ny viden, trænet i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Kurser og temadage kan eksempelvis holdes inden for emnerne:

 • At være på (præsentationsteknik), kr. 4.800
 • Børn, unge og voksne med komplekse stemmevanskeligheder
 • Børn, unge og voksne med komplekse stammevanskeligheder

Der vil løbende være uddannelse, kurser og temadage med eksterne undervisere og oplægsholdere på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – hold øje med Kurser.

Har I ønsker om kurser eller temadage, som vi skal samarbejde om, så skriv eller ring til os.

Pjecer m.v.:

Læs om Stemmevanskeligheder

Læs om Logopædisk genoptræning efter mundhuleoperation

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her